Rättsfall

Hovrätten fastställer tingsrättens dom för intagen som givit muta till kriminalvårdare

28 februari 2018

Svea Hovrätt, dom 2018-02-27 i mål nr B 8032-17

Bakgrund

Den tilltalade hade erbjudit en kriminalvårdare som var anställd vid den anstalt där den tilltalade satt häktad 5 000 kr för att posta ett brev. Kriminalvårdaren besvarade inte förfrågan och fick samma erbjudande nästkommande dag. Tingsrätten dömde den tilltalade för givande av muta. Målet rörde förutom givande av muta ett flertal andra brott och den tilltalade dömdes till livstids fängelse för den samlade brottsligheten.

Domskäl

Hovrätten tog del av samma utredning som tingsrätten angående händelserna på häktet. Hovrätten gjorde inga andra bedömningar än tingsrätten och fastställde därmed tingsrättens dom angående åtalet för givande av muta.

Ett längre referat av tingsrättens dom finns att läsa i Institutet Mot Mutors rättsfallsbank: ”Tingsrätten dömer för givande av muta efter att en intagen på häkte vid två tillfällen hade erbjudit kriminalvårdare 5000 kr för att posta ett brev”, Västmanlands tingsrätt, dom 2017-08-21 i mål nr B 3570-16.