Rättsfall

Hovrätten mildrar straffet något för lärare som dömts för tagande av muta

27 april 2017

Svea hovrätt, dom 2017-04-27, mål nr B 11009-15

Bakgrund

A arbetade som matematiklärare hos ett företag som utförde en kommuns utbildningsuppdrag. Genom sin tjänst träffade A två matematikelever. I anslutning till en lektion hade A tagit de två eleverna åt sidan och erbjudit dem att få betyg C i matematik om eleverna betalade 2 000 kr var till A. Eleverna gavs tid att tänka över saken, men återkom aldrig till A om erbjudandet, A gjorde inte heller några förnyade försök till kontakt. Tingsrätten dömde A för tagande av muta till villkorlig dom i förening med 50 dagsböter om 380 kr.

Domskäl

Såväl åklagaren som A hade i hovrätten åberopat ny bevisning, i form av utdrag ur betygskatalogen respektive kursprover och sammanställning av provsvar för de två matematikeleverna.

I sin prövning fann hovrätten, liksom tingsrätten, att det saknades anledning att ifrågasätta de lämnade uppgifterna från de två matematikeleverna. Detta förändrades enligt hovrätten inte av den av A i hovrätten åberopade skriftliga bevisningen.

I påföljdsfrågan instämde hovrätten i tingsrättens bedömning att straffvärdet motsvarar cirka två månaders fängelse och att påföljden ska vara villkorlig dom i förening med dagsböter. Mot bakgrund av den långa tid som förflutit sedan brottet begicks justerade hovrätten ner antalet dagsböter från 50 till 30.

En nämndeman var skiljaktig och menade att de två matematikelevernas uppgifter var delvis motstridiga och därmed inte tillräckligt robusta för att ligga till grund för en fällande dom.

Ett längre referat av tingsrättens dom finns att läsa i Institutet Mot Mutors rättsfallsbank: “Tingsrätten dömer lärare för tagande av muta”, Södertörns tingsrätt, dom 2015-11-22 i mål nr B 5768-15.