Rättsfall

Hovrätten skärper tingsrättens dom om VD som bad andra företag att utställa fakturor för bl.a. erhållande av spabad

31 mars 2017

Svea Hovrätt, dom 2017-03-31 i mål nr B 2829-16

Bakgrund

Vd:n (X) för ett bolag (Bolaget) hade för privat bruk anlitat olika företag som också utfört arbete på en av Bolagets byggnader. X hade genom olika arrangemang fakturerat Bolaget för en del av kostnaderna.

Bolaget hade för arbete på en av sina konferensbyggnader anlitat tre olika företag. Företag (A) hade anlitats för ombyggnation och inrättande av spabad, företag (B) för inredning och företag (C) för leverans av ljudanläggningar och dylikt.

I januari 2013 flyttade X tillsammans med sin familj in i sin privata bostad. A fick i uppdrag att utföra vissa arbeten samt leverera och installera ett spabad. Vidare beställde X av B möbler samt av C  ljudanläggningar och dylikt.

Utöver detta fakturerades Bolaget för X:s 40 års fest samt biljetter till en fotbollsmatch mellan Sverige-Österrike.

Bolaget avskedade X på grund av de händelser som redovisats ovan.

Domskäl

Hovrättens dom innefattade enbart prövning i förhållande till X samt företag B och företrädare för företag B.

Fråga om mutbrott

Hovrätten konstaterade inledningsvis att en otillbörlig förmån kan vara av såväl materiellt som immateriellt slag och att en muta också kan bestå i att givaren begår eller åtar sig att begå ett brott som är till fördel för mottagaren.

Avseende inrättandet av spabad och inredningsarbeten i det egna hemmet som X mottog från företag A konstaterade hovrätten att mottagandet av detta, vars sammanlagda värde uppgick till 167 000 kr, utgjorde en otillbörlig förmån. Hovrätten anförde vidare att det företag som levererat spabadet och inredningsarbetena vid leveranstillfället utförde arbete för Bolaget och att det därför var uppenbart att X tagit emot förmånerna för utövningen av sin anställning. Mutbrott förelåg därför.

I fråga om X mottagande av möbler från företag B utgick hovrätten från att företrädaren för företag B hade fått uppgifter från X att X hade rätt att privat bestämma möbler på företagets bekostnad. Denna uppgift var dock osann, vilket företrädaren fick reda på i samband med utställandet av fakturan och efter leverans. X fick därigenom en otillbörlig förmån i form av inredning till ett värde om 25 000 kr. Mot bakgrund av den långvariga relationen mellan Bolaget och företag B samt med hänsyn till hur X begärde att fakturorna skulle utformas fann hovrätten det uppenbart att X begärt och mottagit den otillbörliga förmånen för utövningen av sin anställning. Avseende agerandet av företrädaren för företaget B bedömde hovrätten att denne gett X en otillbörlig förmån vid den felaktiga utformningen av fakturan för möblerna. Även om hovrätten framhöll att detta skedde vid en tidpunkt efter att leverans faktiskt skett och företrädaren i den situationen kan ha känt sig tvungen att tillmötesgå X önskemål fann hovrätten att företrädaren – med ändring av tingsrättens dom – skulle hållas ansvarig för mutbrott för agerandet.

Fråga om rubriceringen av mutbrotten begångna av X

Hovrätten bedömde att X begått mutbrott av normalgraden. I denna bedömning framhöll hovrätten att värdet för var och en av de olika förmånerna inte var sådana att det av den anledningen fanns anledning att döma brotten som grova. Brotten hade vidare begåtts i privat verksamhet och det saknade också betydelse att X haft ställning som VD i Bolaget.

Förverkande av utbyte

I fråga om förverkande av utbyte från mutbrotten från X slog hovrätten fast att förutsättningar för förverkande förelåg med stöd av bestämmelserna i 36 kap. brottsbalken. Hovrätten prövade därefter om ett förverkande i nu aktuellt fall ändå inte skulle ske på grund av att det skulle kunna anses som uppenbart oskäligt. I den bedömningen framhöll hovrätten att X inom ramen för en förlikningsöverenskommelse med Bolaget ersatt Bolaget med en miljon kr, vilket inkluderade kostnaden för spabadet, dock inte möblerna och inredningsarbetena från företag B. Mot den bakgrunden fann hovrätten det uppenbart oskäligt att förverka värdet av spabadet men inte möblerna och inredningsarbetena.

Företagsbot för företag B

Hovrätten fastställde tingsrättens dom avseende företagsbot för företag B till ett belopp om 30 000 kr.

Påföljd

Påföljd för X

Då hovrätten funnit att X skulle dömas för ytterligare mutbrott (mottagande av spabadet samt möbler från företag B) bedömde hovrätten att det samlade straffvärdet översteg vad tingsrätten kommit fram till. Vid straffmätningen tog hovrätten dock hänsyn till att X mot bakgrund av brottsligheten förlorat sitt arbete och påpekade att Högsta domstolen uttalat att sådant s.k. billighetsskäl ska få större genomslag efter de förändringar som gjordes i brottsbalken år 2010 (se NJA 2012 s.826 p. 64). Trots detta fann hovrätten att straffvärdet inte understeg ett år och att straffvärdet som sådant motiverade ett fängelsestraff. X dömdes därför med ändring av tingsrättens dom till fängelse ett år.

Påföljd för företag B:s företrädare

Eftersom företrädaren inte varit initiativtagare utan agerat på uppmaning av X bedömdes straffvärdet för företrädarens del betydligt lägre än för X. Hovrätten bestämde straffvärdet till 80 dagsböter, men lämnade tingsrättens utdömda straff om 60 dagsböter oförändrat med hänsyn till att företrädarens företag, som företrädaren är ensam ägare till, erhållit företagsbot.

Referat av tingsrättens dom finns att läsa i Institutet Mot Mutors rättsfallsbank: ”Vd vid företag bad andra företag att ställa ut fakturor och fick därigenom spabad m.m.”, Attunda tingsrätt, dom 2016-03-03 i mål nr B 3404-14.