Rättsfall

Mutbrott att erbjuda tjänstemän vid myndighet whisky i samband med besiktning av fastighet

29 mars 2017

Kalmar tingsrätt, dom 2017-03-29 i mål nr B 3920-16

Domskäl

Utredningen bestod av förhör med den tilltalade och två tjänstemän vid myndigheten.

Tingsrätten fann att följande var styrkt av utredningen. Den tilltalade tog emot två tjänstemän från en myndighet i samband med tjänstemännens besiktning av en fastighet som myndigheten eventuellt skulle hyra. Under besiktningen erbjöd den tilltalade de två tjänstemännen två flaskor whisky.

Erbjudandet om två flaskor whisky utgjorde enligt tingsrätten en otillbörlig förmån till två tjänstemän i samband med deras utövning av anställning, varför den tilltalade dömdes för givande av muta.

Påföljd

Påföljden bestämdes till 40 dagsböter å 50 kr.

Den tilltalade ålades också att betala en avgift på 800 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond.