Rättsfall

Tingsrätten dömer en företrädare för ett bolag och en banktjänsteman för givande respektive tagande av muta efter att företrädaren för bolaget överförde 10 000 kr till banktjänstemannens privata bankkonto i samband med att bankhandlingar upprättades

30 juni 2017

Stockholms tingsrätt, dom (deldom) 2017-06-30, mål nr B 3367-17

Sammanfattning

Dagen innan en banktjänsteman hade tagit fram bankhandlingar för ett bolags räkning där företrädaren för bolaget hade näringsförbud hade företrädaren för bolaget skickat 10 000 kr till banktjänstemannens konto genom en Swish-betalning. Tingsrätten dömde, mot parternas nekande, till givande respektive tagande av muta.

Domskäl

I samband med att en företrädare för ett bolag, R, flyttade över verksamheten till ett nytt bolag ställde banktjänstemannen i ordning bankhandlingar för det nystartade bolaget. R hade vid tillfället näringsförbud och var i övrigt bekant med banktjänstemannen, som hade hjälpt R med banktjänster till andra bolag som R hade företrätt vid tidigare tillfällen.

Av utredningen i målet framgick att en betalning om 10 000 kr gjordes genom en Swish-betalning till banktjänstemannen dagen innan bankhandlingarna togs fram. Både R och banktjänstemannen påstod att pengarna var en kompensation för en misslyckad lägenhetsuthyrning ett och ett halvt år tidigare. Med beaktande av det tidsmässiga sambandet mellan betalningen och utförandet av banktjänsterna fann tingsrätten dock att betalningen måste ha varit avsedd som en förmån från R till banktjänstemannen för dennes tjänsteutövning. Då förmånen bestod i pengar var den att anse som otillbörlig och R och banktjänstemannen dömdes till givande respektive tagande av muta.

Påföljd

R dömdes förutom för tagande av muta även för två fall av bokföringsbrott, två fall av grovt skattebrott, överträdelse av näringsförbud samt brott mot aktiebolagslagen. Det samlade straffvärdet för dessa brott uppgick enligt tingsrätten till drygt tre års fängelse. Med hänsyn till brottets art och att R återfallit i allvarlig och likartad brottslighet dömde tingsrätten till fängelse i tre år och sex månader, samt förverkande av två månaders villkorligt medgiven frihet.

Vad gäller banktjänstemannen fann tingsrätten att gärningen, även om beloppet om 10 000 kr enligt tingsrätten inte framstod som högt, var att se som allvarlig då den öppnade upp för omfattande brottslighet i det aktuella bolaget. Detta borde banktjänstemannen vidare rimligen ha insett. Härav fann tingsrätten att straffvärdet uppgick till fängelsenivå. Påföljden bestämdes till villkorlig dom och 50 dagsböter å 410 kr.