Rättsfall

Tingsrätten dömer för givande av muta efter att anhållen erbjudit arrestvakt stor summa pengar för att komma i kontakt med sin bror

24 maj 2017

Solna tingsrätt, dom 2017-05-24, mål nr B 6498-16

Sammanfattning

En person har när han varit anhållen erbjudit en arrestvakt ett stort belopp, i vart fall 40 000 kr, för att arrestvakten skulle ge personen möjlighet till ett enskilt samtal med personens bror på arrestens rastgård. Sedan arrestvakten istället anmälde händelsen har personen dömts för givande av muta.

Domskäl

Efter att en person, X, hade anhållits anmälde en arrestvakt att personen hade erbjudit arrestvakten ett stort belopp, 40 000 kr eller 50 000 kr, för att arrestvakten skulle låta X vara ensam med sin bror, som befann sig på samma arrest. X liksom dennes bror var båda anhållna misstänka för grovt narkotikabrott och grovt vapenbrott.

X förnekade brott men medgav att han på skämt kunde ha utryckt saker till personer på arresten, som till sin lydelse innefattade erbjudanden om pengar mot tjänster.

Tingsrätten konstaterade för sin vidare prövning att det för ansvar för givande av muta inte krävs att en förmån, t.ex. pengar, lämnas över eller att den som erbjuder en förmån och den som blir erbjuden förmånen kommer överens om ett överlämnande, utan att det är tillräckligt att en förmån erbjudits för utövningen av den erbjudnes anställning. Tingsrätten fann därefter att det genom den muntliga bevisningen, i form av vittnesmål från X, arrestvakten som erbjöds pengarna och ytterligare en arrestvakt som fått händelsen återberättad för sig, var styrkt att X hade erbjudit arrestvakten en otillbörlig förmån i form av en större summa pengar med en konkret koppling till arrestvaktens tjänsteutövning.

X hade dock invänt att erbjudandet varit på skämt. Tingsrätten noterade att det för ansvar för givande av muta också krävs att erbjudandet varit allvarligt menat och prövade därför om så varit fallet. Mot bakgrund av omständigheterna i fallet, framförallt att X och dennes bror just gripits och anhållits misstänkta för grov brottslighet vilket innebar starka skäl för X att försöka samråda med sin bror, fann tingsrätten det styrkt att erbjudandet varit allvarligt menat. X konstaterades därför skyldig till givande av muta.

Påföljd

Tingsrätten ansåg att straffvärdet för det mutbrott X dömdes för ligger på fängelsenivå, motsvarande någon månad. Eftersom X samtidigt var åtalad och dömdes för flera andra brott dömdes X till ett samlat straff om fängelse fyra år.