Rättsfall

Tingsrätten dömer renhållningsarbetare för tagande av muta

8 december 2017

Stockholms tingsrätt, dom 2017-12-08, mål nr B 4503-17

Två renhållningsarbetare vid ett företag som skötte avfallshämtning hade bland annat hämtat avfall hos en restaurangägare. Under en period om minst tre år hade renhållningsarbetarna förmått restaurangägaren att varje månad betala 2 000 kr till dem för att de skulle hämta allt avfall. Sammanlagt hade renhållningsarbetarna tillgodogjort sig 72 000 kr.

Renhållningsarbetarna åtalades för ocker och givande av muta. Åklagaren yrkade även på att renhållningsarbetarna skulle utge 72 000 kr i skadestånd till restaurangägaren och för det fall att skadeståndstalan inte vann bifall, förverkande av de 72 000 kr som renhållningsarbetarna erhållit. Renhållningsarbetarna nekade till att de mottagit några pengar.

Restaurangägaren uppgav att han under hela 2000-talet betalat renhållningsarbetarna för att det inte skulle bli problem med sophämtningen. När restaurangägaren slutade betala hade soporna vräkts ut utanför soprummet och ett sopkärl hade försvunnit.

Tingsrätten ansåg att det inte fanns anledning att misstro restaurangägarens uppgifter och att det därmed var visat att restaurangägaren befunnit sig i trångmål och beroendeställning vilket renhållningsarbetarna hade utnyttjat. Renhållningsarbetarna hade därigenom berett sig förmåner som de inte haft rätt till, vilket innebar att betalningarna stått i uppenbart missförhållande till motprestationerna. Tingsrätten bedömde därför gärningen som ocker.

Vidare ansåg tingsrätten att renhållningsarbetarna samtidigt fått en otillbörlig förmån för att utöva sitt uppdrag i deras anställning som renhållningsarbetare och att de på grund av att det råder olika skyddsintressen för ocker och tagande av muta även skulle dömas för tagande av muta.

Mot bakgrund av att renhållningsarbetarna inte var dömda för brott sedan tidigare och att de båda förlorat sina anställningar stannade påföljden vid villkorlig dom och dagsböter. Tingsrätten biföll även skadeståndsyrkandet.