Rättsfall

Tingsrätten dömer för tagande av muta efter att anställd inom hemtjänsten tog ut och lånade sammanlagt 25 000 kr från en vårdtagares bankkonto.

1 september 2017

Attunda tingsrätt, dom 2017-09-01, mål nr B 9776-16

Sammanfattning

En anställd inom hemtjänsten tog med vårdtagarens samtycke ut och lånade 25 000 kr från dennes bankkonto. Med hänsyn till lånets storlek, att det var räntefritt och utan bestämd återbetalningstid fann tingsrätten att den hemtjänstanställde genom att ta ut pengarna hade tagit emot en otillbörlig förmån och därmed gjort sig skyldig till tagande av muta. Påföljden bestämdes till 70 dagsböter å 50 kr.

Domskäl

Utredningen bestod i förhör med den tilltalade, uppläsning av vårdtagarens utsaga vid förundersökningen samt bankkontoutdrag.

Tingsrätten fann det utrett att den tilltalade, S, vid tillfället var anställd inom hemtjänsten och besökte vårdtagaren inom ramen för sin tjänst, att S med vårdtagarens samtycke hade lånat dennes bankkort för att ta ut och låna upp till 30 000 kr, samt att S hade tagit ut 25 000 kr genom fem uttag från vårdtagarens bankkonto. Lånet lämnades enligt S på vårdtagarens initiativ efter att S hade pratat med vårdtagaren om sin ansträngda ekonomi.

Tingsrätten fann att lånet om 25 000 kr med hänsyn till det höga beloppet, det faktum att det var räntefritt och med obestämd återbetalningstid, var att bedöma som en förmån. Mot bakgrund av dessa faktorer samt den restriktivitet som gäller för vårdpersonal att ta emot förmåner annat än till relativt obetydliga värden fann tingsrätten att förmånen var att bedöma som otillbörlig. Vidare fann tingsrätten att det var S:s anställning inom hemtjänsten som låg till grund för lånet och att kravet på tjänstesamband således var uppfyllt. Därmed fann tingsrätten att S hade gjort sig skyldig till tagande av muta.

Påföljd

Då annat inte framkom i målet än att S hade haft för avsikt att betala tillbaka lånet, att lånet lämnades på vårdtagarens initiativ samt med beaktande av att S blev av med sin anställning till följd av gärningen fann tingsrätten att påföljden kunde stanna vid böter. Tingsrätten dömde till 70 dagsböter å 50 kr.

Den tilltalade ålades även att betala en avgift om 800 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond.