Nyheter

Bättre förutsättningar för hållbara fondval

9 januari 2018

Sedan 1 januari i år har det införts nya krav på fondbolag och AIF-förvaltare att tillhandahålla hållbarhetsinformation. Lagändringarna syftar till att underlätta för investerare att göra hållbara fondval. Informationen ska innehålla det som krävs för att förstå fondens förvaltning avseende hållbarhet, däribland frågor som rör miljö, sociala förhållanden, personal, respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption. Om en fondförvaltare inte alls beaktar hållbarhetsaspekter ska det istället anges.

”Informationskravet skapar ökad medvetenhet om hållbarhetsfrågor, där antikorruption är en viktig del, och kan bidra till att fondsparare får ökade möjligheter att göra ansvarsfulla investeringar som bidrar till att motverka korruption. I förlängningen kan detta förhoppningsvis leda till en ökad efterfrågan på fonder som bidrar till att motverka korruption.” säger Natali Phalén, generalsekreterare vid Institutet mot Mutor.

De nya informationskraven har införts genom ändringar i lagen (2004:46) om värdepappersfonder och lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Ändringarna trädde i kraft den 1 januari 2018.

För mer information om lagändringarna, se vidare på Riksdagens hemsida.