Nyheter

Europeiska investeringsbanken publicerar ny uteslutningspolicy

6 mars 2018

Den europeiska investeringsbanken (EIB) publicerade den 19 februari 2018 en ny uteslutningspolicy som reglerar när och hur ekonomiska aktörer (både företag och individer) ska uteslutas från EIB-finansierade projekt och aktiviteter under en viss tidsperiod. Uteslutning kan bland annat ske om den ekonomiska aktören misstänks för korruption.

EIB tillhandahåller idag finansiering till projekt inom EU som uppfyller unionens målsättningar. Banken erbjuder även lån till partnerländer utanför EU med syfte att stödja samarbete och utveckling. Enligt EIB:s sedan tidigare publicerade Anti-Fraud policy tillåter inte banken att ekonomiska aktörer beter sig på ett förbjudet sätt inom ramen för bankens område. Enligt policyn definieras korruption som att erbjuda, ge, ta emot eller be om, direkt eller indirekt, något av värde för att på ett otillbörligt sätt påverka någons handlingar. Banken har därför som skyldighet att säkerställa att dess medel endast används för det tilltänkta syftet.

Den uteslutningspolicy som nu publicerats är tänkt som ett hjälpmedel för att vägleda och reglera hur EIB ska hantera anklagelser om förbjudet beteende. Enligt policyn kan EIB bland annat inleda en process för att utesluta en aktör vid tillräcklig misstanke om förbjudet beteende så som korruptionsbrott. Processen hanteras av en uteslutningskommitté som är behörig att besluta om eventuell uteslutning efter att den misstänkta aktören getts tillfälle att yttra sig. Beslutet kan överklagas till EU-domstolen.

Policyn redogör utöver detta för de bevisregler och processregler som ska gälla vid en prövning av potentiell uteslutning. Om det anses tillräckligt bevisat att förbjudet beteende har inträffat kan kommittén besluta om bland annat uteslutning från bankens projekt i upp till fem år. Vid bedömningen av lämplig påföljd ska kommittén bland annat beakta överträdelsens allvarlighetsgrad, till vilken grad aktören varit involverad i det förbjudna beteendet, om aktören samarbetat med EIB i utredningen samt om aktören hämnats på visselblåsare eller vittnen.

Den nya policyn utgör ytterligare en påminnelse om vikten av att företag arbetar proaktivt med egna policys och riktlinjer för att både förhindra och hantera korruptionsrisker, samt även för att säkerställa tydliga kanaler och skydd för visselblåsare.

 

Läs uteslutningspolicyn här.