Nyheter

Lagrådsremiss om karens för statsråd och statssekreterare

26 februari 2018

Regeringen presenterade under fredagen sin lagrådsremiss i vilken det föreslås en möjlighet att besluta om karens för statsråd och statssekreterare. I korthet innebär förslaget att en anmälningsskyldighet införs för statsråd och statssekreterare som planerar att lämna sin statliga anställning för arbete i privat sektor eller vid etablering av näringsverksamhet. Anmälningar ska hanteras av en nämnd som ska kunna besluta om antingen karenstid eller ämnesrestriktion i upp till 12 månader.

– Lagförslaget är välkommet. Sverige är ett av få länder inom OECD och det enda i Skandinavien som saknar övergångsregler. Ett införande av sådana utgör en del i det viktiga arbetet för att minska korruptionsrisker och samtidigt upprätthålla allmänhetens förtroende, säger Natali Phalén, generalsekreterare för Institutet Mot Mutor.

Lagförslaget motiveras framförallt utifrån de risker för förtroendeskada som kan uppstå vid övergång från statlig till privat anställning. Både risken för att någon otillbörligt påverkas under pågående statlig anställning genom löfte om ny anställning, samt risken för att någon missbrukar information eller kunskap erhållen under statlig anställning vid senare tillfälle för att erhålla positiv särbehandling anförs ligga bakom lagförslaget. Enbart misstanke om att sådant missbruk sker räcker för att förtroendet för staten skadas. Lagförslaget innebär därför att det inte krävs att någon skada eller otillbörlig förmån faktiskt uppstår till följd av bytet av anställning, utan en klart identifierbar risk är tillräcklig.

Några sanktionsmöjligheter för det fall att ett statsråd eller statssekreterare inte uppfyller sin anmälningsskyldighet föreslås dock inte, utan regelverket i kombination med mediebevakningen anses ha tillräcklig preventiv verkan. Lagförslaget omfattar även endast statsråd och statssekreterare. Under den presskonferens där lagrådsremissen presenterades uppmanade dock civilminister Ardalan Shekarabi kommunerna och landstingen att själva införa sådana restriktioner genom reglering på lokal nivå.

– Det kan finnas anledning att framöver se över behov av att införa motsvarande reglering inom andra områden. Som exempel kan nämnas att även övergångar som sker från det offentliga till det privata på kommunal nivå kan upplevas minst lika förtroendeskadligt, säger Natali Phalén.

Länk till remissen hittar du här.