Nyheter

Statskontoret ger förslag till riktlinjer för visselblåsarfunktioner inom myndigheter

11 januari 2018

Den 21 december 2017 publicerade Statskontoret promemorian Ett stärkt arbete mot korruption och andra oegentligheten i statsförvaltningen som redovisar arbetet med införandet av ett myndighetsnätverk mot korruption och innehåller ett förslag till riktlinjer för visselblåsarfunktioner hos myndigheter.

– IMM välkomnar förslaget till riktlinjer för visselblåsarfunktioner, säger Natali Phalén, generalsekreterare för Institutet mot Mutor.

I förslaget betonar Statskontoret vikten av att myndigheter uppmuntrar anställda att rapportera misstankar om korruption samtidigt som visselblåsarfunktioner ska ses som ett komplement till andra korruptionsförebyggande åtgärder. Vidare ger Statskontoret vägledning till hur en visselblåsarfunktion kan organiseras och framhåller vikten av att anmälningar hanteras med integritet och av personer med hög trovärdighet och kompetens.

– Effektiva och säkra visselblåsarfunktioner behövs för att skapa transparens och tilltro inom en organisation och utgör en viktig del i det korruptionsförebyggande arbetet, säger Natali Phalén.

Statskontoret publicerade samma dag också skriften Den statliga värdegrunden – professionella värderingar för en god förvaltningskultur som beskriver de professionella värderingar som ska gälla alla statsanställda och som också innehåller bl.a. tips på dilemmaövningar.

>> Se Statskontorets promemoria Ett stärkt arbete mot korruption och andra oegentligheten i statsförvaltningen

>> Se Statskontorets skrift Den statliga värdegrunden – professionella värderingar för en god förvaltningskultur