Om oss

Institutet Mot Mutor (IMM) är en ideell näringslivsorganisation som inrättades 1923.

Vad gör IMM?

IMM arbetar för att motverka korruption och användandet av mutor. Tyngdpunkten i verksamheten ligger på att informera företag, näringslivets organisationer, myndigheter och massmedier om vad korruption är, hur den tar sig uttryck och hur den kan motverkas.

En grundläggande del i vårt arbete är att arbeta med självreglering som ett verktyg för att bekämpa korruption i samhället. IMM förvaltar självregleringen Näringslivskoden. Koden ska ses som ett komplement till lagstiftningen; den fyller ut och förtydligar straffbestämmelserna om mutbrott samt skapar en säkerhetsmarginal till det olagliga.

– Näringslivskoden hittar du här.

2013 inrättade IMM sakorganet Etiknämnden som genom uttalanden, rådgivning och sakkunnigutlåtanden ska verka för god sed inom det område som omfattas av Näringslivskoden. Om du vill ha en bedömning av ett specifikt fall kan du vända dig till Etiknämnden som mot en avgift besvarar specifika frågor, förutsatt att frågan omfattas av vad nämnden tar ställning till.

– Du kan läsa mer om Etiknämnden här.

Ytterligare ett sätt som IMM arbetar med självreglering är genom att bidra vid skapande av branschspecifika överenskommelser för att motverka korruption. IMM har hittills stöttat vid framtagandet av två sådana överenskommelser: Överenskommelse mot korruption inom den offentligt finansierade bygg- och fastighetssektorn samt Överenskommelse för att motverka mutor och korruption inom vård, omsorg och personlig assistans.

 – De båda överenskommelserna hittar du här.

Vår verksamhetsberättelse för 2017 hittar du här.

För ytterligare information om IMM, se våra stadgar.

IMM:s huvudmän

IMM:s partnerorganisationer

 
 
 
 

IMM:s stödjande medlemmar

IMM har  även ett antal stödjande medlemmar. Du kan läsa mer om dem och hur du bli stödjande medlem här.