Pressrum

PRESSKONTAKT

Natali Phalén
Generalsekreterare
070 – 254 34 75
E-post

 

Bilder på Generalsekreterare Natali Phalén (klicka på bild för att öppna i stor storlek).

Om Natali Phalén

Natali Phalén är generalsekreterare för Institutet Mot Mutor (IMM) sedan april 2017. Innan Natali kom till IMM var hon verksam som advokat vid en av Stockholms större advokatbyråer med särskilt fokus mot antikorruption samt EU- och konkurrensrättsliga frågeställningar innefattande offentlig upphandling. Natali har erfarenhet från utredningar för företag och organisationer där det har förekommit misstankar om mutbrott samt har också i övrigt praktiskt arbetat med frågor rörande antikorruption såsom policy-arbete, due diligence utifrån korruptionsperspektiv och upprättande och hantering av visselblåsningssystem.

Natali är en erfaren föreläsare och håller regelbundet i föreläsningar och seminarier såväl i Sverige som utomlands.

Natali har fullgjort tingstjänstgöring vid Justitiekanslern och Stockholms tingsrätt.

Natali kommer från Stockholm och har en jur.kand. från Uppsala universitet.

 

Om IMM

Institutet Mot Mutor (IMM) är en ideell näringslivsorganisation som inrättades 1923.

IMM:s uppgift är att verka för god sed för beslutspåverkan inom näringslivet liksom samhället i övrigt och att söka motverka användningen av mutor och andra otillbörliga förmåner som medel för sådan påverkan.

Tyngdpunkten i verksamheten ligger på information till företag, näringslivets organisationer, myndigheter och massmedier om kontakt- och relationsfrämjande förmåner, inbegripet gällande lagstiftning och rättspraxis beträffande korruptiv marknadsföring och mutbrott.

Huvudmannaskapet för IMM är delat mellan Stockholms Handelskammare, Svenskt Näringsliv och Sveriges Kommuner och Landsting. Svensk Handel, Läkemedelsindustriföreningen, Bankföreningen och Sveriges Byggindustrier är partnerorganisationer till IMM. Organisationen har därutöver ett antal stödjande medlemmar.

 

Om Näringslivskoden och Etiknämnden

Näringslivskoden skapades inom ramen för arbetet med den nya mutbrottslagstiftningen som trädde i kraft 2012 och ska ses som ett komplement till lagstiftningen. Koden omfattar alla bokföringsskyldiga företag, inklusive offentligt ägda bolag, och omfattar alla typer av förmåner.

Koden är i princip strängare än brottsbalkens regler varför den som följt koden ska kunna räkna med att förfarandet är straffritt.

Etiknämnden är IMM:s sakorgan som genom uttalanden, rådgivning och sakkunnigutlåtanden tolkar och konkretiserar Näringslivskoden. Etiknämnden kan efter frågor från företag uttala sig om hur koden ska tolkas i en specifik situation. Alla beslut från Etiknämnden finns publicerade efter anonymisering på IMM:s hemsida.

Logotyper

imm-logotyp-staende
imm-logo-vertical
imm-logotyp-liggande

Institutet Mot Mutor äger fulla rättigheter till bilderna samt logotyper. Dessa får användas fritt för journalistiskt bruk i samband med artiklar om Institutet Mot Mutor. Vid användning av bilderna ska fotografens namn anges. Fotograf är Institutet Mot Mutor om inget annat anges.

 

Debattartiklar

Institutet Mot Mutor
Institutet Mot Mutor
Institutet Mot Mutor
Institutet Mot Mutor
Institutet Mot Mutor