Rättsfall

Hovrätt ändrar tingsrättens dom och dömer en vinimportör för givande av muta

3 december 2019

Hovrätten för Nedre Norrland, dom 2019-12-03 i mål nr B 554-19

En vinimportör som hade kontakt med anställda vid Systembolaget erbjöd i samband med diskussioner om inköp av importörens vin per mejl en varsin el-cykel i julklapp till två anställda vid bolaget. Efter att vinimportören fått svar att de bolagsanställda inte kunde ta emot gåvor skickade importören ytterligare ett mejl till den ena anställda med erbjudande om att ta emot en el-cykel som enligt information i mejlet uppgavs vara värd 11 500 kr.

Åklagaren väckte åtal mot vinimportören för givande av muta. Sedan tingsrätten utan närmare motivering meddelat frikännande dom för vinimportören överklagade åklagaren till hovrätten.

Hovrätten konstaterade inledningsvis att det inte fanns något vänskapsförhållande mellan vinimportören och de två anställda, och att erbjudandet om el-cyklarna därför lämnats för de anställdas tjänsteutövning. Vid bedömningen av erbjudandets tillåtlighet framhöll domstolen att ”Systembolaget intar en viss monopolställning” och att det ”därför är av stor vikt att verksamhetens val av leverantörer inte påverkas av ovidkommande hänsyn”.

Hovrätten konstaterade vidare att vinimportören erbjudit en förhållandevis värdefull gåva och därför var otillbörlig. Det saknade här betydelse att det påstådda inköpspriset för el-cyklarna var betydligt lägre än marknadspriset, eftersom det avgörande är marknadspriset.

Hovrätten fäste ingen vikt vid vinimportörens invändning om bristande uppsåt, utan konstaterade att det inte krävs att den som gör sig skyldig till mutbrott förstår att agerandet är brottsligt. Domstolen beaktade heller inte att vinimportören i efterhand erbjudit en billigare el-cykel, eftersom det inte är möjligt att med ansvarsbefriande verkan tillbakaträda från ett redan fullbordat brott.

Vinimportören dömdes för givande av muta till 50 dagsböter.

Ett referat av tingsrättens dom finns att läsa i Institutet Mot Mutors rättsfallsbank: ”Tingsrätten meddelar friande dom i mål om givande av muta pga. bristande bevisning om erbjudande”, Gävle tingsrätt, dom 2019-03-18 i mål nr B 1080-17.