Rättsfall

Hovrätten ändrar tingsrättens dom gällande grovt mutbrott och justerar brottstiden samt förmånernas värde

17 Oktober 2019

Hovrätten över Skåne och Blekinge, dom 2019-10-17 i mål nr B 3624-18

Under flera år tog en ordförande och en styrelseledamot i en bostadsrättsförening emot förmåner av högt värde från företrädare av två olika företag inom bygg-och servicesektorn som föreningen anlitat. Tingsrätten dömde ordföranden till grovt tagande av muta för tagandet av flera förmåner: fri användning av fyra hyrbilar motsvarande ett värde om drygt 460 000 kr, kontantöverföringar om 280 000 kr, en klocka värderad till 115 000 kr samt resa och hotellboende i London för 4 250 kr. Styrelseledamoten dömdes till tagande av muta för att ha tagit emot förmåner i form av fritt användande av två hyrbilar under tre månader till ett värde om drygt 70 000 kr. Företagsföreträdarna dömdes båda till givande av muta av tingsrätten, varav den ena till grovt mutbrott till följd av förmånernas betydande värde och omfattning då förmånerna getts under flera år.

Åklagaren yrkade i hovrätten att även den andre företrädaren skulle dömas för grovt givande av muta eftersom det i ytterligare förhör framkommit att denne tillhandahållit ytterligare en bil gratis till ordföranden. Åklagaren la också i hovrätten fram ny bevisning till styrkande av påståendet.

Hovrätten bedömde att det var styrkt att företrädaren låtit ordföranden utnyttja ytterligare en bil samt att värdet för detta motsvarade 120 000 kr. Utifrån det värde som konstaterats i tingsrätten i kombination med det ytterligare bilutnyttjandet bedömde hovrätten att värdet var av betydande storlek. Hovrätten konstaterade därför att företrädaren skulle dömas för grovt givande av muta.

Åklagaren yrkade vidare att brottstiden skulle justeras och därmed också värdet på förmånerna, eftersom värdet avseende bilarna beräknats utifrån månatliga hyror. Hovrätten godtog åklagarens föreslagna justeringar och fastslog tingsrättens bedömning i övriga frågor gällandes tilltalades skuld och påföljder, med justeringen att ordföranden och den företrädare som i hovrätten dömdes till grovt givande av muta skulle ges förlängda fängelsestraff med en månad vardera. Som en följd av justeringen av brottstiden justerades också beloppen som skulle förverkas.

Hovrätten fastslog också tingsrättens beslut att döma ordföranden till näringsförbud och framhåll att som också tingsrätten funnit finns en presumtion för näringslivsförbud samtidigt som det saknas särskilda skäl mot ett sådant förbud samt att förbudet ska gälla i avvaktan på att domen får laga kraft och från den dag tingsrättade meddelade sin dom.

Ett längre referat av tingsrättens dom finns att läsa i Institutet Mot Mutors rättsfallsbank: ”Tingsrätten dömer för mutbrott avseende generösa förmåner till ordföranden och styrelseledamot i bostadsrättsförening”, Malmö tingsrätt, dom (deldom) 2018-11-19 i mål nr B 7913-17.