Rättsfall

Hovrätten fastslår tingsrättsdom om muta till distriktschef i form av resa och förverkande trots beskattning

2 september 2019

Hovrätten för Övre Norrland, dom 2019-09-02 i mål nr B 50-19

En distriktschef vid ett företag kom överens med en tidigare kollega och sedan underentreprenör till företaget att underentreprenören skulle bekosta en resa till New York värd drygt 24 000 kr för distriktschefen och dennes äkta hälft. Distriktschefen bokade resan, som fakturerades underentreprenören. Underentreprenören upprättade sedan en bluffaktura på drygt 42 000 kr som skickades till företaget och attesterades av distriktschefen. Det belopp som översteg resekostnaden behöll underentreprenören själv enligt överenskommelse med distriktschefen.

Tingsrätten dömde både distriktschefen och underentreprenören för mutbrott till villkorlig dom och dagsböter. Distriktschefen dömdes också att betala värdet av resan till staten som förverkat utbyte av brott, detta trots att distriktschefen också hade förmånsbeskattats för resan. Hovrätten fastställer till fullo tingsrättens dom med enda justering att dagsbotens storlek för distriktschefen nedsätts något.

Ett längre refererat av tingsrättens dom finns att läsa i Institutet Mot Mutors rättsfallsbank: ”Tingsrätten dömer distriktschef och underentreprenör för tagande respektive givande av muta”, Luleå tingsrätts dom den 12 december 2018 i mål nr B 901-18.