Rättsfall

Hovrätten fastställer fällande dom mot en tidigare vd vad gäller tagande av muta

22 april 2022

Hovrätten för Västra Sverige, dom 2022-04-22 i mål nr B 1215-22

En vd för ett kommunalt bolag skickade ut förfrågningar via sin arbetsmejl till bolag i syfte att få dessa att sponsra dennes barns satsning inom tennis. Tre bolag valde att bidra med sponsring. Två av bolagen hade avtal med och fakturerade det kommunala bolaget med stora belopp rörande fiberutbyggnad. Samtliga bolag hade samma ställföreträdare.

Tingsrättens bedömning

För att det ska föreligga tjänstesamband konstaterade tingsrätten att det ska finnas en koppling mellan förmånen och någon åtgärd som arbetstagaren haft möjlighet att utöva inflytande över. Vd:n har varit delaktig i beslut rörande frågor om fiberutbyggnad och även använt sig av sin arbetsmejl i kontakterna med bolagen. Förmånerna, i form av flera betalningar och krav om stora belopp, har därför enligt tingsrätten varit ägnade att påverka vd:n i dennes tjänsteutövning.

Vd:n dömdes för tagande av muta. Med beaktande av att vd:n förlorat sin anställning bestämdes påföljden till villkorlig dom.

Hovrättens bedömning

Hovrätten anslöt sig till tingsrättens bedömning och dömde Vd:n för tagande av muta. Hovrätten fastställde även tingsrättens dom avseende påföljden villkorlig dom.