Rättsfall

Hovrätten fastställer fällande dom mot undersköterska vad gäller tagande av muta

20 december 2022

Svea hovrätt, dom 2022-12-20 i mål nr B 4787-22

En undersköterska som arbetade på ett sjukhus mottog vid 24 tillfällen pengaöverföringar av en, numera avliden, patient till ett samlat belopp om drygt 123 000 kronor.

Tingsrättens bedömning

Tingsrätten framhöll inledningsvis att pengaöverföringarna var att anse som förmåner. I fråga om tjänstesamband framhöll tingsrätten att det för tjänster inom vården finns ett särskilt integritetsskydd som innebär att det inte kan ges något större utrymme för sådana situationer där ett vänskapsförhållande uppstått mellan vårdgivare och vårdtagare. Domstolen lyfte vidare att det krävs speciella förhållanden för att förmåner som givits en arbetstagare inom vården inte ska utgöra en belöning för tjänsteutövningen. Uppgifterna om relationen mellan undersköterskan och patienten bedömdes enligt tingsrätten inte vara en sådan djup vänskapsrelation som krävs för att förmånen ska anses ha lämnats utanför ramen för tjänsteutövningen. Kravet på tjänstesamband ansågs därför vara uppfyllt.

Tingsrätten fann att förmånerna, med hänsyn till att det varit fråga om kontanta medel samt det höga belopp som undersköterskan mottagit, var otillbörliga. Undersköterskan dömdes för tagande av muta.

Mot bakgrund av att undersköterskan förlorat anställningen bestämdes påföljden till villkorlig dom förenat med 40 dagsböter. Värdet av pengaöverföringarna förklarades som förverkat utbyte av brott.

Hovrättens bedömning

Hovrätten anslöt sig till tingsrättens bedömning och fastställde tingsrättens dom i sin helhet.