Rättsfall

Hovrätten fastställer friande dom om mutbrottsåtal vid avtackning av myndighetsanställd

2 Oktober 2019

Hovrätten för Nedre Norrland, dom 2019-10-02 i mål nr B 1496-18

En myndighetsanställd hade bjudits på en resa till Stockholm med hotellövernattning av sin tidigare chef. Under resan bjöds den myndighetsanställde på en match under hockey-VM och en matchtröja. Resan bokades av en underentreprenör till den tidigare arbetsgivaren, som också följde med på resan. Värdet för resan samt aktiviteter uppgick till drygt 8 000 kr.

Inom ramen för sitt arbete hade den myndighetsanställde i uppgift att förse myndighetens inköp- eller upphandlingsavdelning med faktauppgifter om t.ex. behov av material. Vid tiden för resan fanns ett pågående ramavtal mellan myndigheten och den myndighetsanställdes tidigare bolag. Den myndighetsanställde utförde även bl.a. kontroll-attestering av fakturor från bolaget inom ramen för det pågående ramavtalet.

Åklagaren yrkade på ansvar för tagande av muta för den myndighetsanställde och givande av muta för den anställdes tidigare chef respektive underentreprenören. Eftersom företrädaren för underentreprenören bokat resan och evenemangen yrkade åklagaren i andra hand ansvar för medhjälp till givande av muta. Åklagaren yrkade också att värdet av de mottagna förmånerna skulle förklaras förverkade. Samtliga tilltalade nekade till brott och uttryckte att resan varit en avtackning för den myndighetsanställdes tidigare anställning och att tjänstesamband därmed saknades.

Hovrätten fastställde tingsrättens friande dom för samtligas åtalade och instämde i de bedömningar som tingsrätten gjort, nämligen att åklagaren inte motbevisat de tilltalades påstående om att det varit en avtackning. Det var i sammanhanget av betydelse att det var vanligt förekommande att bolaget genomförde avtackningar till ett värde om 5 000 – 10 000 kr. Hovrätten fastställde också tingsrättens avslag avseende åklagarens förverkandeyrkande.

Ett längre referat av tingsrättens dom finns att läsa i Institutet mot Mutors rättsfallsbank: ”Tingsrätten friar myndighetsanställd och en tidigare chef från åtal gällande gåvor vid avtackning”, Sundsvalls tingsrätt, dom 2018-11-13 i mål nr B 1648-16.