Rättsfall

Hovrätten fastställer tingsrättens dom för hemtjänstanställd för grovt tagande av muta

29 maj 2018

Svea Hovrätt, dom 2018-05-29 i mål nr B 2444–18

Bakgrund

Två hemtjänstanställda (A1 och A2) var gifta med varandra och ansvarade gemensamt för vården av en vårdtagare. I samband med det tog de bland annat flera gånger med vårdtagaren ut för att äta, lät vårdtagaren följa med på resor till andra vårdtagare och erbjöd överlag en god omvårdnad. Vårdtagaren kom under tiden att fatta starkt tycke för A1 och såg A1 som sin käresta.

Under en period skedde flera kontantuttag från vårdtagarens konto, totalt till ett belopp om mellan 219 000 – 314 373 kronor, som inte kunde kopplas till några direkta utgifter som vårdtagaren hade. Under samma period skedde flera kontantinsättningar på de hemtjänstanställdas konton.

Vårdtagaren ville också upprätta testamente med A1 som enda förmånstagare, till ett värde motsvarande minst 9 000 000 kr. För detta besökte vårdtagaren och A1 tillsammans en juristbyrå som avrådde vårdtagaren från att upprätta testamentet. Besöket vid juristbyrån betalades av A2. Vårdtagaren och A1 besökte därefter ytterligare en juristbyrå, och testamente upprättades.  A1 tog emot en kopia av testamentet för förvaring.

Tingsrätten dömde A1 för grovt ocker och ocker, grovt brott samt försök till grovt ocker och grovt tagande av muta. Tingsrätten dömde A2 för grovt ocker och ocker, grovt brott samt för grovt tagande av muta.

A2 överklagade tingsrättens dom.

Domskäl

Hovrätten tog del av samma utredning som tingsrätten. Hovrätten gjorde inga andra bedömningar än tingsrätten och fastställde därmed tingsrättens dom.

Ett längre referat av tingsrättens dom finns att läsa i Institutet Mot Mutors rättsfallsbank: ” Tingsrätten dömer två hemtjänstanställda för grovt tagande av muta”, Attunda Tingsrätt, dom 2018-03-06 i mål nr B 10787–17.