Rättsfall

Hovrätten friar personlig assistent som utsetts till universell testamentstagare av en vårdtagare då tjänstesamband saknades

8 Oktober 2021

Svea hovrätt, dom 2021-10-08 i mål nr B 4817-20

En personlig assistent tog under 2014 emot två pengagåvor av betydande belopp från en vårdtagare. Vidare upprättades ett första testamente 2016, där vårdtagaren bestämt att all kvarlåtenskap, utöver vissa legat, skulle gå till assistenten. Ett nytt testamente upprättades 2017, där assistenten skulle vara universell testamentstagare. Assistenten kände även vårdtagaren sedan lång tid tillbaka.

Tingsrätten anförde att överföringarna i form av pengagåvor skedde medan vårdtagaren varit i en särskild beroendeställning gentemot den personliga assistenten. Mot denna bakgrund menade tingsrätten att överföringarna inte kunde anses ha varit i allt väsentligt grundad på vänskapen mellan dem. Vidare hade det av personalpärmen framgått att det inte var tillåtet att ta emot gåvor. Assistenten bedömdes därmed ha gjort sig skyldig till tagande av muta.

Gällande vårdtagarens testamenten konstaterade tingsrätten att båda testamentena upprättats efter att den personliga assistenten slutat. Av vittnesmål framgick att vårdtagaren 2017 var klar i tankarna och att dennes vilja var att assistenten skulle vara universell testamentstagare. Vidare konstaterade tingsrätten att assistentens anställning vid tidpunkten för detta testamente sedan relativt lång tillbaka hade upphört. Det var även klarlagt att assistenten och vårdtagaren haft ett vänskapsförhållande redan innan assistenten blev vårdtagarens assistent. Tingsrätten bedömde att förmånen, i form av testamentsförordnandet, i allt väsentligt grundats på vänskapsförhållandet och att det inte fanns något tjänstesamband. Assistenten friades därför i denna del.

Den personliga assistenten dömdes för grovt tagande av muta avseende pengagåvorna och påföljden bestämdes till villkorlig dom förenat med 140 dagsböter. Värdet av gåvorna förklarades även som förverkat utbyte av brott.

Ett längre referat av tingsrättens dom finns att läsa i Institutet Mot Mutors rättsfallsbank: ”Personlig assistent döms för att ha tagit emot gåvor från brukare”, Solna tingsrätt, dom 2020-03-25 i mål nr B 10599-18.