Rättsfall

Tingsrätten dömer en produktchef i ett inköpsbolag och en anställd i ett leverantörsbolag för bland annat grovt mutbrott respektive medhjälp till grovt mutbrott

8 Oktober 2021

Göteborgs tingsrätt, dom 2021-10-08 i mål nr B 13661-19

En produktchef i ett inköpsbolag samarbetade med en anställd i ett leverantörsbolag samt företrädaren för leverantörsbolaget (en handelsagent i utlandet) på så sätt att de tillsammans bestämde en prisnivå som möjliggjorde att man fick en vinstmarginal i form av provision.

Tingsrätten konstaterade inledningsvis att produktchefen mellan 2015-2018 tagit del av provisionen från leverantörsbolaget via insättningar till olika kontokort. Tingsrätten ansåg det styrkt att produktchefen mottagit sammanlagt 3 501 010 kr som är att betrakta som en otillbörlig förmån. Vidare har Produktchefen tagit emot 207 000 kr från samma handelsagent i utlandet för utövningen av sin anställning vid ett annat bolag som produktchefen arbetade för under 2018-2019. Produktchefen dömdes av dessa skäl till grovt tagande av muta vid två separata tillfällen samt för grov trolöshet mot huvudman både enligt brottets nuvarande lydelse och lydelsen innan juli 2016.

Avseende den anställda i leverantörsbolaget konstaterade tingsrätten att denne haft kontakt med produktionschefen och leverantörbolagets företrädare på så sätt att de objektiva brottsförutsättningarna anses uppfyllda. Avseende frågan om den anställda har haft uppsåt till att främja produktchefens brottsliga verksamhet har tingsrätten bland annat lyft fram att det, för att uppsåtskravet ska anses vara uppfyllt, inte krävs att varje medverkande i en brottslig verksamhet har vetskap om hur brottet närmare går till. Tingsrätten kom fram till att det är styrkt att den anställda i vart fall har haft kännedom om huvuddragen i brottsplanen och att denne har varit likgiltig inför att dennes agerande i längden medverkat skada för inköpsbolaget som produktchefen arbetade i samt att produktchefen genom mottagandet av pengarna fått otillbörliga förmåner. Den anställda dömdes därför för medhjälp till de brott som produktionschefen dömdes för, med undantag till mutbrottet begånget mellan 2018-2019.

Vid påföljdsbestämningen för produktchefen har tingsrätten tagit hänsyn till att denne utnyttjat sin ställning i respektive bolag som denne arbetat i samt att det varit fråga om systematisk brottslighet. Det samlade straffvärdet för gärningarna har enligt tingsrätten uppgått till närmare fyra års fängelse. Mot bakgrund av tidsutdräkten bestämdes dock straffet till fängelse i tre år och sex månader. Avseende den anställda på leverantörsbolaget bestämdes påföljden, med beaktande av förmildrande omständigheter, till ett år och sex månader. De tilltalade döms även till att solidariskt betala skadestånd till inköpsbolaget som produktchefen arbetade i. Produktchefen har som förverkat belopp ålagts betala 207 000 kr.