Rättsfall

Tingsrätten dömer företrädare och anställd vid olika bolag för grovt mutbrott och medhjälp till grovt mutbrott

31 januari 2023

Nacka tingsrätt, dom 2023-01-31 i mål nr B 6655-19

En administrativ chef vid ett återvinningsföretag tog emot förmåner av en företrädare för två underleverantörsföretag till återvinningsföretaget. Förmånerna bestod av arbeten på den administrativa chefens fastighet till ett värde om cirka 1,5 miljoner kronor, en resa till Dubai för chefen och dennes familj till ett värde om cirka 22 000 kronor samt kontanta överföringar om sammanlagt cirka 500 000 kronor. I gengäld mottog företrädaren för underleverantörerna betalningar för samma uppdrag två gånger samt överdebiteringar avseende arbeten utförda för återvinningsföretaget.

Vad avsåg resan till Dubai och överföringarna hjälpte en företrädare för ett annat bolag, som bistod företrädaren för underleverantörsföretagen i dennes verksamhet, till genom att på instruktion av företrädaren genomföra överföringarna och betala fakturan för resan. Den administrativa chefen tog även vid senare tillfälle emot kontanta betalningar om minst 350 000 kronor från en anställd och företrädare vid ett slutkundsbolag till återvinningsföretaget.  Detta i utbyte mot att slutkundsbolaget fått sina fakturor utblankade.

Den administrativa chefen åtalades för grovt tagande av muta och grov trolöshet mot huvudman. Företrädaren för underleverantörsföretagen åtalades för grovt givande av muta, medhjälp till grov trolöshet mot huvudman och annan brottslighet. Företrädaren för det bolag som bistod företrädaren för underleverantörsföretagen åtalades för grovt givande av muta samt annan brottslighet. Företrädaren för bolaget som var slutkund till återvinningsföretaget och den anställda vid samma bolag åtalades för grovt givande av muta och medhjälp till grov trolöshet mot huvudman. Företrädaren för detta bolag åtalades även för annan brottslighet.

I fråga om otillbörlighet konstaterade tingsrätten att de förmåner den administrativa chefen för återvinningsföretaget mottagit var otillbörliga eftersom de haft förutsättningar att påverka utförandet av vissa uppgifter eller kunnat uppfattas som en belöning för hur uppgifterna utförts. Tingsrätten menade även att förmånerna i detta fall varit helt pliktstridiga då de mottagits inom ramen för företrädaren för återvinningsföretagets trolöshetbrott.

Tingsrätten konstaterade att det förelåg ett tjänstesamband mellan den administrativa chefen vid återvinningsföretaget och företrädaren för underleverantörsföretagen samt mellan den administrativa chefen för återvinningsföretaget och företrädaren för slutkundsbolaget till återvinningsföretaget och den anställda vid samma bolag. Däremot menade tingsrätten att en sådant samband saknades vad avsåg den bolagsföreträdare som bistått företrädaren för underleverantörsföretagen och att förutsättningarna för att döma denne för mutbrott därmed inte var uppfyllda. Tingsrätten bedömde dock att företrädaren genom sitt agerande främjat företrädaren för underleverantörsföretagens brottslighet och att det därför förelåg förutsättningar att döma denne för medhjälp.

Sammantaget fann tingsrätten åtalen på det stora hela styrkta. Brotten bedömdes som grova med hänsyn till att de omfattat betydande belopp samt ingått i ett avancerat brottsligt upplägg som präglats av planering och systematik.

Den administrativa chefen dömdes för grovt tagande av muta i två fall samt annan brottslighet till fängelse i fem år.

Företrädaren för underleverantörerna till återvinningsföretaget dömdes för grovt givande av muta i tre fall samt annan brottslighet till fängelse i sex år. Denne meddelades även näringsförbud i tio år.

Företrädaren för det bolag som bistått företrädaren för underleverantörerna och främjat dennes brottslighet dömdes för medhjälp till grovt givande av muta i ett fall och annan brottslighet till fängelse i tre år. Denne meddelades även näringsförbud i fem år.

Företrädaren för slutkundsbolaget dömdes för grovt givande av muta och annan brottslighet till fängelse i ett år och sex månader. Denne meddelades även näringsförbud i tre år. Den anställda vid samma bolag dömdes för grovt givande av muta, samt annan brottslighet, till fängelse i två år och sex månader.

Slutkundsbolaget ålades även att betala företagsbot på 1,5 miljoner kronor.