Rättsfall

Tingsrätten dömer myndighetsanställda för mutbrott i samband med extern utbildning

15 juni 2021

Stockholms tingsrätt, dom 2021-06-15 i mål nr B 6308-18

Sex myndighetsanställda erbjöds att välja en förmån i form av ett tillbehör i samband med anmälan till en IT-utbildning via ett teknikföretag. Tre anställda valde presentkort till ett värde av 3 000 kr och en anställd valde en spelkonsol med tillhörande tv-spel till ett samlat värde av cirka 4 600 kr. Två anställda valde, vid två tillfällen, presentkort varav ett uppgick till ett värde av 3 000 kr och det andra 5 000 kr. Myndigheten fakturerades sedan för utbildningarna och tillbehören.

Tingsrätten inledde med att konstatera att förmånerna var kopplade till de myndighetsanställdas anställningar eftersom de gått utbildningarna inom ramen för respektive tjänst och då arbetsgivaren betalat för utbildningarna.

Omständigheten att de anställda inte varit införstådda med vad deras handlande inneburit bedömdes inte kunna medföra ansvarsfrihet. Detta trots bristande rutiner och möjligen accepterande attityd som kan ha förekommit hos myndigheten. Tingsrätten framhöll att straffbestämmelsen inte bara ska skydda huvudmannens intresse av lojal tjänsteutövning utan också allmänheten mot korruptionens skadeverkningar.

I fråga om bedömningen av otillbörlighet konstaterade tingsrätten att när förmåner lämnas till offentligt anställda är det den offentliga förvaltningens integritet som kriminaliseringen avser att skydda. Tingsrätten menade att givandet av samtliga förmåner hade inneburit en konkret risk för påverkan att även i fortsättningen välja kurser från den specifika kursarrangören. Vidare har förmånerna inte varit av ringa värde, inte haft någon verksamhetsanknytning samt givits till offentliganställda. Tingsrätten bedömde att samtliga förmåner var otillbörliga.

De sex myndighetsanställda dömdes för tagande av muta, varav två anställda för tagande av muta vid två tillfällen. Påföljden bestämdes avseende fyra anställda till 40 dagsböter och avseende två anställda till 60 dagsböter. För tre av de anställda förklarades även värdet av förmånerna som förverkat utbyte av brott.