Rättsfall

Tingsrätten dömer myndighetsanställda för mutbrott i samband med extern utbildning

15 juni 2021

Stockholms tingsrätt, dom 2021-06-15 i mål nr B 6308-18

Sex myndighetsanställda erbjöds att välja en förmån i form av ett tillbehör i samband med anmälan till en IT-utbildning via ett teknikföretag. Exempel på sådana tillbehör var datorer, spelkonsoler och presentkort. Tre anställda valde presentkort till ett värde om 3 000 kr och en anställd valde en PlayStation-spelkonsol med tillhörande tv-spel. Två anställda valde, vid två tillfällen, presentkort varav ett uppgick till 3 000 kr och det andra till 5 000 kr. Myndigheten fakturerades sedan för utbildningarna och tillbehören.

Tingsrätten inledde med att konstatera att förmånerna var kopplade till de myndighetsanställdas anställningar eftersom de gått utbildningarna inom ramen för sin anställning och då arbetsgivaren betalat för utbildningarna. Vidare hade utbildningen varit godkänd av respektive anställds närmaste chef och utgjort en naturlig del i de anställdas kompetensutveckling.

Tingsrätten klargjorde vidare att omständigheten att de anställda inte varit införstådda med vad deras handlande inneburit inte kunde medföra ansvarsfrihet. Detta trots de bristande rutiner och möjligen accepterande attityd som kan ha förekommit hos myndigheten samt kursarrangörens marknadsföringssätt. Tingsrätten framhöll att straffbestämmelsen inte bara ska skydda huvudmannens intresse av lojal tjänsteutövning utan också allmänheten mot korruptionens skadeverkningar. Tingsrätten konstaterade vidare att en annan fråga var huruvida omständigheten skulle kunna ha betydelse för frågan om förmånerna var att betrakta som otillbörliga.

Av betydelse för otillbörlighetsbedömningen är arten och värdet av förmånerna satt i relation till tjänsteställningar och omständigheter i övrigt. Tingsrätten konstaterade att när förmåner lämnas till offentligt anställda är det den offentliga förvaltningens integritet som kriminaliseringen avser att skydda.

Tingsrätten menade att givandet av samtliga förmåner hade inneburit en konkret risk för påverkan att även i fortsättningen välja kurser från den specifika kursarrangören. Vidare har föremålen inte varit av ringa värde, inte haft något socialt eller verksamhetsmässigt berättigande samt givits till offentligt anställda. Därmed bedömde tingsrätten att samtliga förmåner varit att betrakta som otillbörliga förmåner.

De sex myndighetsanställda dömdes för tagande av muta, varav två anställda för tagande av muta vid två tillfällen. Påföljden fastställdes avseende fyra anställda till 40 dagsböter och avseende två anställda till 60 dagsböter.