Rättsfall

Tingsrätten dömer intagen för givande av muta

27 Oktober 2022

Linköpings tingsrätt, dom 2022-10-27 i mål B 1978-22

En intagen erbjöd 25 000 kr till en kriminalvårdare för att få ringa till sin bror. Frågan ställdes tre gånger och den intagne hade gett förslag på hur detta skulle gå till. Kriminalvårdaren informerade sin kollega direkt efter händelsen och även sin chef dagen därpå. Detta resulterade i att säkerhetsavdelningen kontaktades och händelsen polisanmäldes.

Tingsrätten konstaterade inledningsvis att “skyddsintresset för mutbrott inom den offentliga sektorn är att allmänheten ska kunna förlita sig på att det offentliga bedriver sin verksamhet med absolut hederlighet och opartiskhet”.

Domstolen ansåg att erbjudandet utgjorde en otillåten förmån eftersom pengarna erbjudits kriminalvårdaren under dennes tjänsteutövning. Vidare konstaterades att det inte fanns anledning att ifrågasätta tillförlitligheten i uppgifterna som framkommit vid vittnesförhör med kriminalvårdaren samt dennes chef. Den intagne dömdes därför för givande av muta.

Den intagna hade sedan tidigare dömts till fängelse i åtta månader för annan brottslighet. Eftersom mutbrottet begicks kort tid innan tidigare dom meddelades betraktades mutbrottet som nyupptäckt brottslighet. Tingsrätten fann därför att det tidigare utdömda fängelsestraffet även ska omfatta gärningen givande av muta.