Rättsfall

Tingsrätten dömer till mutbrott för badtunna till förvaltningschef

31 mars 2020

Malmö tingsrätt, dom 2020-03-31 i mål nr B9562-18

En förvaltningschef på ett fastighetsbolag hade inom ramen för sin anställning ansvar för upphandling av bygg- och andra entreprenadtjänster för ett köpcenter. Ägaren till ett entreprenadföretag som lämnade anbud till fastighetsbolaget avseende köpcentret beställde via entreprenadföretaget en badtunna. Badtunnan levererades sedan till en fritidsfastighet som förvaltningschefen var delägare till. Förvaltningschefens barn hjälpte förvaltningschefen med installation av badtunnan.

Åklagaren åtalade förvaltningschefen för tagande av muta, ägaren till entreprenadföretaget för givande av muta och förvaltningschefens barn för medhjälp till tagande av muta.

Tingsrätten konstaterade att badtunnan från entreprenadföretaget till förvaltningschefen utgjorde en förmån. Förmånen ansågs vidare mottagen för utövningen av förvaltningschefens tjänst. Tingsrätten beaktade här dels att det fanns ett tidsmässigt samband mellan givandet av badtunnan och att entreprenadföretaget lämnat ett anbud till fastighetsbolaget som godtogs av förvaltningschefen, dels att inget framkommit som visade att det skulle finnas någon relation mellan förvaltningschefen och entreprenadföretagets ägare utöver en professionell. Med hänsyn till värdet av förmånen – drygt 60 000 kr – bedömdes förmånen som otillbörlig. Såväl förvaltningschefen som entreprenadföretagets ägare dömdes därför för mutbrott.

I fråga om förvaltningschefens barn fann tingsrätten att åklagaren inte hade visat att barnet varit delaktig i förmedlingen av badtunnan från entreprenadföretagets ägare till förvaltningschefen. Barnet kunde därmed inte med råd och dåd anses ha stöttat förvaltningschefen i det brottsliga förfarandet att ta emot badtunnan. Enligt tingsrätten var det däremot styrkt att barnet installerat badtunnan åt förvaltningschefen. Tingsrätten framhöll dock att ansvar för medhjälp förutsätter att medverkandegärningen, främjandet, sker innan eller under det att brottet begicks och alltså innan den brottsliga gärningen är avslutad. I fråga om mutbrott bedömde tingsrätten brottet som avslutat senast i samband med att tagaren får förmånen i sin, omedelbara eller medelbara, besittning. I fråga om badtunnan ansågs det vara fallet när den levererades till förvaltningschefens fritidsfastighet. Eftersom installationen skett därefter kunde barnet inte dömas för medhjälp till mutbrott.

Tingsrätten bedömde att straffvärdet för förvaltningschefen, som dömdes för tagande av muta, uppgick till tre månaders fängelse. Eftersom förvaltningschefen inte tidigare gjort sig skyldig till brott och det inte heller fanns skäl att tro att så skulle ske framöver bestämdes påföljden till villkorlig dom och 60 dagsböter. Förvaltningschefen dömdes också att betala värdet av badtunnan, 63 056 kr, som förverkat utbyte av brott.

I fråga om påföljd för entreprenadföretaget och dess ägare konstaterade tingsrätten att såväl företagsbot för företaget som straffrättsligt ansvar för ägaren kom i fråga. Vid bestämmandet av företagsbotens storlek beaktade tingsrätten att brottet begåtts i en i övrigt seriös näringsverksamhet och att företaget inte tidigare ålagts företagsbot. Beloppet bestämdes till 70 000 kr, framförallt mot bakgrund av den skada som mutbrottet orsakat. Ägaren till företaget dömdes till villkorlig dom. Skälet att inte förena den med böter var att ägarens företag samtidigt ålades att betala företagsbot.