Rättsfall

Tingsrätten dömer vd för kommunalt bolag för tagande av muta

14 december 2021

Borås tingsrätt, dom 2021-12-14 i mål nr B 2919-20

En vd för ett kommunalt bolag skickade ut prospekt och fakturor via sin arbetsmejl till bolag i syfte att få bolag att sponsra dennes barns tennissatsning. Två av bolagen som sedan sponsrat barnets tennissatsning har haft avtal med och fakturerat det kommunala bolaget stora belopp rörande fiberutbyggnad och samtliga tre bolag som sponsrat barnet har haft samma ställföreträdare.

Tingsrätten har inledningsvis konstaterat att det mot bakgrund av bevisningen i målet är klarlagt att vd:n varit anställd i det kommunala bolaget vid tiden för de åtalade gärningarna samt att vd:n för sitt barns räkning har begärt respektive tagit emot betalning av de sponsrande bolagen.

Tingsrätten har vidare konstaterat att vd:n ingår i den krets av personer som anses vara mutbara enligt mutbrottslagstiftningen samt att transaktionerna i fråga anses som förmåner. Enligt tingsrätten har det av utredningen i målet inte framkommit någonting som tyder på att vd:n har begärt eller tagit emot betalning som syftat till, föranlett eller belönat någon konkret åtgärd kopplat till de sponsrande bolagen. Tingsrätten framhöll dock att detta inte krävs för att det ska föreligga ett samband med vd:ns anställning utan att det räcker med att förmånen ska kunna sättas i samband med något som är att hänföra till den verksamhet som arbetstagarens huvudman bedriver. Det ska finnas en koppling mellan förmånen och någon åtgärd som arbetstagaren haft möjlighet att utöva inflytande över. Vd:n har varit delaktig i beslut rörande frågor om fiberutbyggnad och även använt sig av sin arbetsmejl i kontakterna med de sponsrande bolagen. Förmånerna, i form av flera betalningar och krav om stora belopp, har därför enligt tingsrätten varit ägnade att påverka vd:n i dennes tjänsteutövning.

Vid en samlad bedömning har tingsrätten ansett att det funnits en koppling mellan vd:ns agerande och dennes tjänsteutövning på så sätt att det är styrkt att vd:n för annans räkning begärt respektive tagit emot otillbörliga förmåner. Tingsrätten har inte heller ansett det utrett att vd:ns arbetsgivare haft kännedom om vd:s handlingar. Tingsrätten dömde vd:n för tagande av muta. Med beaktande av att vd:n förlorat sin anställning stannade påföljden vid villkorlig dom.