Rättsfall

Tingsrätten friar miljö- och hälsoskyddsinspektör från grovt tagande av muta

2 november 2022

Växjö tingsrätt, dom 2022-11-02 i mål B 820-22

En kommunal miljö- och hälsoinspektör som haft ansvar för bland annat strandskydd samt byggnationer kopplat till strandskydd kontaktades av en privatperson för rådgivning avseende individens fastighet som låg ute till försäljning. Under samtalet informerades säljaren om att det krävdes två strandskyddsdispens, ett bygglov samt att avloppet endast fick användas under sommarmånaderna. Därefter frågade inspektören bland annat om säljaren var i behov av pengar snabbt eller en snabb försäljning. Inspektören lämnade även ett bud på fastigheten som uppgick till 2 200 000 kr. Säljaren hänvisade till ansvarig mäklare, till vilken inspektören därefter mejlade ett skriftligt bud.

Tingsrätten konstaterade inledningsvis att det var att utrett att inspektören haft kontakt med säljaren i egenskap av inspektör, att de diskuterat strandskydd, bygglov och avlopp samt att den inledande kontakten skett med anledning av dennes kommunala anställning. Vidare var det klarlagt att inspektören i vissa frågor kunnat fatta beslut, handlägga ärenden inför beslut av nämnd samt påverka kommunens handläggningstid.

Åklagaren hävdade att den otillbörliga förmånen ska ha bestått av att inspektören under samtalets gång framfört vilja att köpa fastigheten med en kraftig prisreduktion. Frågan för tingsrätten var därmed att fastställa ifall inspektören hade begärt en otillbörlig förmån.

Domstolen framförde att det varken i mejl eller telefonsamtal med säljaren framkommit att inspektören i rollen som inspektör framfört att möjliga problem skulle hanteras om inspektören skulle få köpa fastigheten. Domstolen menade därför att det inte var styrkt att inspektören uttalat sig på ett sätt som visade på avsikt att i sin tjänsteutövning begära en otillbörlig förmån.

Tingsrätten lyfte vidare att inspektören endast haft tillgång till uppgifter som redan var tillgängliga via databas samt via Hemnet. Inspektören hade därmed, vid tidpunkten budet lämnades, inte tagit del av handlingar och tidigare beslut. Med anledning av detta ansåg domstolen att inspektören vid tidpunkten för budgivning utgått från dennes egna uppfattning om eventuella fel på fastigheten. Därtill hade information om att tidigare spekulanter dragit sig ur förmedlats via fastighetsmäklaren. Vidare kunde inte mäklaren uppge om kontakten med kommunen hade skett eller tidpunkten för när budgivningen pausades. Mot bakgrund av detta ansåg tingsrätten att inspektören kan ha uppfattat att andra spekulanter dragit sig ur budgivningen och att det därför inte var bevisat att inspektören avsett att lägga ett bud som skiljt sig så mycket från fastighetens verkliga värde att det skulle inneburit en förmån.

Inspektören frikändes från grovt tagande av muta.