Rättsfall

Tingsrätten friar miljö- och hälsoskyddsinspektör från grovt tagande av muta

2 november 2022

Växjö tingsrätt, dom 2022-11-02 i mål B 820-22

En kommunal miljö- och hälsoskyddsinspektör som haft ansvar för bland annat strandskydd samt byggnationer kopplat till strandskydd kontaktades av en privatperson för rådgivning avseende individens fastighet som låg ute till försäljning. Under samtalet informerades säljaren om att det krävdes två strandskyddsdispenser, ett bygglov samt att avloppet endast fick användas under sommarmånaderna. Därefter frågade inspektören bland annat om säljaren var i behov av pengar snabbt eller en snabb försäljning. Inspektören lämnade även ett bud på fastigheten som uppgick till 2,2 miljoner kronor. Säljaren hänvisade till ansvarig mäklare, till vilken inspektören därefter mejlade ett skriftligt bud.

Åklagaren hävdade att den otillbörliga förmånen ska ha bestått i att inspektören under samtalets gång framfört vilja att köpa fastigheten med en kraftig prisreduktion. Frågan för tingsrätten var därmed att fastställa ifall inspektören hade begärt en otillbörlig förmån.

I fråga om förmån framförde domstolen att inspektören endast haft tillgång till uppgifter som redan var offentliga via databaser och Hemnet. Därtill talade vissa omständigheter för att inspektören uppfattat att andra spekulanter dragit sig ur budgivningen. Det var därför inte bevisat att inspektören avsett lämna ett bud som skiljt sig så mycket från fastighetens verkliga värde att det skulle ha inneburit en förmån.

Tingsrätten konstaterade att det var utrett att inspektören haft kontakt med säljaren i egenskap av miljö- och hälsoskyddsinspektör. Det ansågs även klarlagt att inspektören i vissa frågor kunnat fatta beslut, handlägga ärenden inför beslut av nämnd samt påverka kommunens handläggningstid. Trots detta menade domstolen att det inte var styrkt att inspektören uttalat sig på ett sätt som visat på att denne i sin tjänsteutövning begärt en otillbörlig förmån.

Inspektören frikändes från grovt tagande av muta.