Rättsfall

Tingsrätten friar myndighetsanställd och tidigare chef från åtal gällande gåvor vid avtackning

13 november 2018

Sundsvalls tingsrätt, dom 2018-11-13 i mål nr B 1648-16

En myndighetsanställd blev av sin tidigare chef medbjuden på en resa till Stockholm med hotellövernattning. Under resan bjöds den myndighetsanställde på en match under hockey-VM och en matchtröja. Resan bokades av en underentreprenör till den tidigare arbetsgivaren, som också följde med på resan. Värdet för resan med aktiviteter uppgick till drygt 8 000 kr.

Myndigheten hade ramavtal med den myndighetsanställda tidigare bolag och den myndighetsanställde hade inom ramen för sin anställning bland annat till uppgift att lämna faktaunderlag i tekniska frågor till förfrågningsunderlag inför kommande upphandlingar. Den myndighetsanställde hade också kontroll-attesterat fakturor från bolaget inom ramen för det pågående ramavtalet.

Sedan händelsen uppmärksammats anmälde personalansvarsnämnden händelsen till åtal.  Den myndighetsanställde sade också upp sig från sin anställning.

Åklagaren yrkade ansvar för tagande av muta för den myndighetsanställde och givande av muta för den anställdes tidigare chef och underentreprenören. Avseende företrädaren för underentreprenören yrkade åklagaren i andra hand ansvar för medhjälp till givande av muta eftersom denne bokat resan och evenemangen.

Samtliga tilltalade nekade till brott och invände att resan varit en avtackning för den myndighetsanställdes tidigare anställning, och att tjänstesamband därmed saknades.

Tingsrätten framhöll i fråga om tjänstesamband att den myndighetsanställde haft viss möjlighet att utöva inflytande på förfrågningsunderlag inför kommande upphandlingar och utbetalningar inom ramen för upphandlade kontrakt. Det fanns därmed ett tjänstesamband. Tingsrätten konstaterade dock att det i vissa fall kan handla om dubbla samband om det vid sidan av ett tjänstesamband också finns ett annat samband, till exempel ett vänskapsförhållande. I sådant fall gäller det att göra en bedömning i det konkreta fallet vilket samband som faktiskt – uteslutande eller i allt väsentligt – varit styrande för förmånens lämnande.

Efter en genomgång av bevisningen konstaterade tingsrätten att de tilltalades påstående om att det varit fråga om en avtackning inte hade motbevisats av åklagaren. Av betydelse var bland annat att det var vanligt förekommande att det statliga bolaget genomförde avtackningar till ett värde om ca 5 000 – 10 000 kr, att resan skett utan hemlighet samt att myndigheten inte hade kunnat hitta några tecken på oegentligheter i utförandet av den myndighetsanställdes arbetsuppgifter. Det var därför inte ställt bakom rimligt tvivel att förmånen lämnats för den myndighetsanställdes utövning av nuvarande tjänst och samtliga friades.