Nyheter

43 procent anser att korruption har ökat i Sverige

13 juli 2022

I den senaste rapporten från Europakommissionen uppger 43 procent att korruption har ökat i Sverige. Vidare framgår att 68 procent av de tillfrågade respondenterna från EU:s 27 medlemsländer anser att korruption är ett utbrett problem i respektive hemland. Samtidigt anser 63 procent att korruption är oacceptabelt. Trots detta framgår en låg grad av motivation till att anmäla oegentligheter; endast 15 procent uppges ha anmält misstänkt korruption under det senaste året.

Rapporten Special Eurobarometer 523 samlar svar från drygt 26 000 respondenter från EU:s 27 medlemsländer, varav 1061 respondenter var från Sverige. Rapporten har undersökt EU-medborgares upplevelse av korruption.

Av rapporten framgår att 68 procent av det totala antalet respondenter uppger att korruption är ett utbrett problem i deras hemland. Drygt sex av tio, 63 procent, av respondenterna uppger att korruption är oacceptabelt, en minskning med sex procentenheter sedan 2019. Vidare framgår ett starkt samband mellan hur utbrett problemet anses vara och respondentens upplevelse av att själv vara påverkad av korruption. Bland de svenska respondenterna är utsikten något ljusare, endast 32 procent anser korruption vara ett utbrett problem i Sverige.

Få benägna att rapportera korruption

Av de som under de senaste tolv månaderna stött på korruption har enbart femton procent anmält detta. Rapporten visar att benägenheten att anmäla skiljer sig åt beroende på respondentens socio-ekonomiska status, bland annat framgår att arbetslösa och studerande mer sällan anmäler oegentligheter. Även om benägenheten att anmäla funnits visar rapporten att drygt hälften av respondenterna inte vet vart misstänkt korruption ska anmälas, närmare bestämt 53 procent uppger detta. Siffran för de svenska respondenterna är något högre då hela 57 procent uppger att de inte vet vart misstänkt korruption ska anmälas.

Vad gäller regeringarnas arbete mot korruption visar rapporten att respondenterna har låg tilltro till sättet arbetet bedrivs. Enbart 31 procent av respondenterna anser att antikorruptionsarbete som bedrivs i deras hemland är effektivt. Bland de svenska respondenterna anser 44 procent att arbetet är effektivt, en något bättre, men fortfarande dyster, siffra. Drygt sex av tio av  det totala antalet respondenter anser att arbetet mot korruption inte genomförs på ett opartiskt sätt och förs med bakomliggande intentioner.

– Korruption är ett väldokumenterat hot mot alla delar av samhället. Att nästan var sjunde EU-medborgare bedömer att korruption är utbrett i hemlandet är en alarmerande hög siffra. Rapporten visar på stora utmaningar både i Sverige och runt om Europa vad gäller tilliten till antikorruptionsarbetet. Rapporten är en tydlig signal om att ytterligare åtgärder behövs för att öka tilliten i samhället, men även underlätta för personer som vill slå larm om oegentligheter, säger Hayaat Ibrahim, generalsekreterare på IMM.

Hela rapporten går att läsa här.