Nyheter

Etik fortsätter att värderas högt bland anställda

21 november 2022

I rapporten Nordic Business Ethics Survey 2022 framgår att anställda värdesätter etik på arbetsplatsen högt. Undersökningen visar att en majoritet upplever att de behövt kompromissa etiska värderingar på arbetsplatsen. Samtidigt uppger en minoritet av de anställda att de känner till arbetsplatsens uppförandekod.

Nordic Business Ethics Initiatives rapport undersöker arbetstagares uppfattning om etik på arbetsplatsen inom offentlig, privat och ideell sektor i Norden och i år även Estland. Resultatet av undersökningen presenterades i Stockholm under ett seminarium i slutet av november. IMM:s generalsekreterare deltog i seminariet, vilket anordnades i samarbete med IMM, Forensic Risk Alliance och DLA Piper.

Av undersökningen framgår att etik är av stor vikt för majoriteten av anställda. Av de svenska respondenterna uppgav 74 procent att etik på arbetsplatsen är viktigt för dem, siffran är sex procentenheter lägre än det nordiska genomsnittet. På frågan om etik upprätthålls på ett mycket gott sätt inom organisationen uppger endast 20 procent inom Norden att så är fallet.

På frågan om den anställda under de senaste 12 månaderna observerat givande av, efterfrågan av eller tagande av muta, svarade hälften av de svenska respondenterna att de observerat detta. Detta är jämförbart med det nordiska genomsnittet som ligger på 39 procent. Vidare framgår det att drygt hälften av respondenterna i Norden, 53 procent, har observerat olagliga aktiviteter på arbetsplatsen. Motsvarande siffra för svenska respondenterna uppgår till 62. Tre fjärdedelar uppger dessutom att de observerat favoritism och nepotism inom organisationen samt 32 procent att de, när respondenten flaggat för oegentligheter, drabbats av repressalier.

Få känner till organisationens uppförandekod

På frågan om respondenterna känner till organisationens uppförandekod är det färre än hälften inom Norden som svarar positivt. Hela 26 procent uppger att de inte vet om organisationen har antagit en uppförandekod. De svenska respondenterna ger däremot en något positivare bild, drygt hälften uppger att deras organisation har en uppförandekod. Vad gäller utbildning om beteenden på arbetsplatsen uppger endast 39 procent att det är en regelbunden företeelse.

63 procent av de svenska respondenterna uppger att de i sitt arbete behövt frångå sin etiska standard. Sex av tio uppger även att de frångått organisationens etiska policys eller uppförandekod. Av rapporten framgår också att yngre anställda är mer troliga att kompromissa sin etiska standard än äldre. Dessutom visar den att kvinnor mer sällan kompromissar sina etiska värderingar jämfört med män.

– Det är glädjande att hela 80 procent av respondenterna i Norden uppger att etik på arbetsplatsen är viktigt, samtidigt är det oroväckande att en tydlig majoritet upplever att de behövt kompromissa sina etiska standarder på arbetsplatsen. Rapporten visar tydligt på att etik är en kompetensförsörjningsfråga. För att bibehålla kompetens i organisationen är det därför angeläget att prioritera det etiska arbetet och för Sveriges del visar rapporten på oroande siffror som snarast behöver adresseras, sa Hayaat Ibrahim, generalsekreterare vid IMM, under lanseringseventet.

Läs undersökningen här.

Se seminariet här.