Nyheter

Förslag om ny lag för skydd av visselblåsare 

30 juni 2020

I oktober 2019 antogs ett nytt EU-direktiv om skydd för visselblåsare. Nu har utredningen om hur direktivet ska implementeras i svensk rätt färdigställts. Utredningen föreslår att det ska införas en ny lag om rapportering av missförhållanden som ska gälla för såväl privat som offentlig sektor. Bland annat blir det obligatoriskt att införa rapporteringskanaler för alla arbetsgivare med 50 eller fler arbetstagare. 

Den föreslagna nya lagen medför krav på alla arbetsgivare med 50 eller fler anställda att införa särskilda rapporteringskanaler för larm om missförhållanden. Utöver att rapporter som inkommer i sådan kanal ska behandlas konfidentiellt uppställs i lagförslaget krav bland annat på hur kanalen ska vara utformad, informationsplikt om kanalen samt hur rapporter ska hanteras. Den som rapporterar om missförhållanden enligt den föreslagna lagen ska också vara skyddad mot negativa åtgärder, repressalier.

– Visselblåsare spelar en oerhört viktig roll för möjligheten att upptäcka korruption. Studie efter studie visar att det är genom enskilda som slår larm som oegentligheter upptäcks. Välfungerande rapporteringskanaler är därför en grundkomponent i alla organisationers antikorruptionsarbete. Med det nya lagförslaget införs nu också en lagstadgad skyldighet för flera arbetsgivare att inrätta säkra rapporteringskanaler, säger Institutet Mot Mutors (IMM) generalsekreterare Natali Engstam Phalén.

Skyddet mot repressalier föreslås omfatta ett stort antal personer

En stor personkrets ska enligt lagförslaget kunna rapportera om missförhållanden utan risk för repressalier. Den skyddade personkretsen ska enligt förslaget vara arbetstagare, egenföretagare, volontärer och praktikanter, personer som ingår i ett företags förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan, och aktieägare som är verksamma i bolaget. Skyddet gäller även innan de börjat i verksamheten och efter att de lämnat den. Även andra personer kan omfattas av skyddet om de har anknytning till eller biträtt den som larmat. Detsamma gäller för juridiska personer som den larmande personen äger, arbetar för eller på annat sätt har anknytning till.

Föreslaget namn på den nya lagen är lag om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden och den föreslås ersätta den nuvarande så kallade visselblåsarlagen, lag om skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden. Utredningen föreslår att den nya lagen ska träda i kraft den 1 december 2021.

Här hittar du utredningens förslag.

Vill du läsa mer om EU-direktivet om skydd för visselblåsare, klicka här.