Nyheter

Greco uppmanar myndigheter till transparens

10 juni 2020

Regeringar och offentliga myndigheter bör föregå med gott exempel genom att respektera antikorruptionsåtgärder och bibehålla transparens. Det framhöll Greco i sin årliga rapport om efterlevnaden av EU:s konventioner mot korruption.

Varje år sammanställer Gruppen av stater mot korruption, Greco, de åtgärder som medlemsländerna tagit för att förebygga korruption. Under förra året granskades flera medlemsländer i de så kallade fjärde respektive femte granskningsrundorna.

Den fjärde granskningsrundan fokuserade på förebyggande åtgärder mot korruption bland parlamentariker, domare och åklagare. Det samlade resultatet visar att rekommenderade åtgärder för åklagare och domare efterlevs i högre grad, 47 % respektive 36 %, än de för parlamentariker, som endast följs i 26 % av fallen.

Den femte granskningsrundan avsåg implementeringen av förebyggande antikorruptionsåtgärder hos brottsbekämpande myndigheter och högsta nationella nivå (myndighetsföreträdare och politiker). Sverige var ett av de granskade länderna. Sverige fick överlag gott betyg i granskningsrundan men klarade sig ändå inte utan kritik. I granskningsrapporten för Sverige som publicerades i maj 2019 lämnades 15 rekommendationer som Sverige bör implementera, däribland att ta fram en uppförandekod för såväl myndighetsföreträdare som poliser. Greco framhöll även risken för vänskapskorruption som besvärande för svensk del. Du kan läsa mer om granskningen av Sverige här.

Den årliga rapporten finns att läsa på Grecos hemsida här.