Nyheter

GRECO uppmanar till att effektivisera antikorruptionsarbetet under pandemin

23 april 2021

Medlemsländerna bör utföra strikt hantering av de korruptionsrisker som har uppstått på grund av extraordinära åtgärder i samband med bekämpningen av pandemin. I krissituationer som denna måste antikorruptionsarbetet bli mer effektivt. Det är avgörande att alla beslut och andra pandemirelaterade processer genomsyras av transparens och integritet. Det framhöll GRECO i sin årliga rapport om efterlevnaden av EU:s konventioner mot korruption.

Varje år sammanställer Gruppen av stater mot korruption (GRECO) de åtgärder som medlemsländerna tagit för att förebygga korruption. I årets rapport finns även ett särskilt fokus på korruptionsrisker i skuggan av den rådande pandemin. Krishanteringen har i många länder krävt att regeringar tillfört stora summor pengar till ekonomin. Dessutom har den bidragit till koncentrering av makt och begränsningar av grundläggande fri- och rättigheter. Det är direkt relaterat till korruptionsrisker och får inte underskattas i staters krishanteringsprogram. GRECO uppmanar därför alla medlemmar att följa deras rekommendationer gällande förebyggande av korruption under pandemin.

GRECO uppmanar även medlemsländerna att stärka rättsväsendets oberoende och betonar att rättssäkerhet går hand i hand med korruptionsbekämpning. De påminner även om att agera i linje med de standarder som GRECO bygger på. I sammanhanget lyfter de även de goda tillvägagångssätten som den femte granskningsrundan uppmanar till.

Fler medlemsländer har implementerat åtgärder mot korruption

Under året blev medlemsländerna granskade i de så kallade fjärde respektive femte granskningsrundorna. Den fjärde fokuserar på förebyggande åtgärder mot korruption bland parlamentariker, domare och åklagare. Här visar rapporten att närmre 40 procent av medlemsländerna implementerat de föreslagna åtgärderna, jämfört med ca 36 procent föregående år. Den femte granskningsrundan avser implementeringen av förebyggande antikorruptionsåtgärder hos brottsbekämpande myndigheter och högsta nationella nivå. Hittills har 21 medlemsländer granskats i den femte rundan, däribland Sverige som granskades år 2019.

Du kan läsa mer om granskningen av Sverige här.

Den årliga rapporten från GRECO finns att läsa här.