Nyheter

Korrupta aktiviteter hindrar tillväxten i små- och medelstora företag

31 mars 2022

Korruption i små- och medelstora företagsverksamheter (SME) bidrar till extra kostnader och till ökad osäkerhet kring framtida intäktsströmmar. Genom att belöna företag med större kontaktnät snarare än de som är mest effektiva hämmar korruptionen konkurrensen. Detta visar en nyligen publicerad studie från Världsbanken.

Inom ramen för studien samlade Världsbanken in enkätsvar från företag i 114 olika utvecklingsländer. Enkäterna syftade till att samla in uppgifter om företagens upplevelser av att betala mutor i den dagliga verksamheten. Detta för att få en bild utav hur ökad korruption förhåller sig till företagets tillgång till finansiering. Världsbanken lyfter även att SME globalt sett har en viktig roll i den nationella tillväxten och utvecklingen. De bidrar till att öka sysselsättningen, öka den sociala stabiliteten och förstärka det nationella entreprenörskapet. Men ett allvarligt hinder som dessa bolag möter är bristen på tillgång till finansiering. En bakomliggande orsak är den utbredda byråkratiska korruptionen där SME kontinuerligt måste betala mutor för att få ta del av nödvändiga offentliga tjänster. Exempel som Världsbanken tar upp är bland annat tillståndsgivning och tilldelning av licenser.

Korruptionen hos SME underskattas och förbises

Resultaten i studien visar på ett tydligt samband mellan ökad korruption och ökad sannolikhet för SME att bli ekonomiskt begränsade. Studien visar också på att förhållandet mellan korruption och företagets tillgång till finansiering varierar beroende på land och företagets egenskaper. Effekten av korruption är mindre kännbar i länder där finansiella institutioner har mer långtgående skydd för låntagare och långivares rättigheter, där lagar ställer krav på detaljerade kreditupplysningar samt där kreditupplysningsbyråer finns.

–  Kraven på förebyggande arbete mot korruption gäller i allra högsta grad små- och medelstora bolag. Även om det finns en vilja att arbeta mot korruption har denna grupp typiskt sett inte lika stora resurser att avsätta för antikorruptionsarbetet. För att stärka detta segment har IMM, i samarbete med Småföretagarnas riksförbund, tagit fram utbildningsfilmer som kan användas i det interna antikorruptionsarbetet, säger IMM:s generalsekreterare Hayaat Ibrahim.

Enligt studien har tidigare forskning misslyckats med att kartlägga de negativa effekterna av korruption på SME:s tillgång till finansiering. Detta har troligtvis även lett till att man förbisett de negativa effekterna av korruption i den privata sektorn.

Du kan läsa studien här.

Du kan läsa blogginlägget här.