Nyheter

Näringslivet och civilsamhället uppmanar FN till starkare krafttag mot korruption

12 maj 2021

FN bör inrätta en arbetsgrupp som kan utveckla starkare ramverk och åtgärder för att motverka korruption. Detta för att tillämpningen av antikorruptionslagarna ska bli mer effektiva. Det framgår i ett gemensamt förslag som Internationella handelskammaren (ICC), Integrity Initiatives International (III) och 96 olika samhällsorganisationer lagt fram.

I det gemensamma brevet riktat till FN presenteras ett förslag på en mellanstatlig arbetsgrupp inom området för antikorruption. Arbetsgruppen ska arbeta för att utveckla nya mekanismer för att åtgärda de svagheter som finns i nuvarande internationell lagstiftning. Detta för att möta den utmaning som finns på området, nämligen att nuvarande lagstiftning saknar riktade och hållbara åtgärder. Bakom förslaget står närmare 100 representanter från såväl näringslivet som civilsamhället.

Antikorruption viktig för hållbar utveckling

Organisationerna bakom förslaget framhåller att FN under förra året betonade hur korruption underminerar bland annat mänskliga rättigheter, fredsskapande och jämställdhet. Men åtgärderna för att motverka korruptionens framfart har inte varit tillräckliga. Därför bör FN:s generalförsamling kalla till ett möte i juni och anta en deklaration som inrättar en mellanstatlig arbetsgrupp som adresserar korruptionsutmaningarna.

Du kan läsa förslaget i sin helhet här.