Nyheter

Ny handledning om den statliga värdegrunden

29 november 2019

Statskontoret beskriver i skriften Den statliga värdegrunden – gemensamma principer för god förvaltning de sex principerna för den statliga värdegrunden. Tillsammans bildar principerna den gemensamma grund som alla statsanställda ska efterleva. Principerna är demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt samt effektivitet och service.

I skriften gås respektive princip grundligt igenom med hänvisning till relevanta lagar och regler och domstolspraxis. Skriften är tänkt att användas som en handledning i fråga om vad den statliga värdegrunden innebär. Skriften kompletteras av Diskutera den statliga värdegrunden – en publikation som innehåller dilemmaövningar som kan användas för att diskutera värdegrunden i praktiken.

Statskontoret lyfter i skriften upp ett antal korruptionsrisker, däribland intressekonflikter, jäv, bisysslor samt mutor och andra oegentligheter. Ett följande av principerna medför dock ett skydd mot dessa risker. I kapitlet för fri åsiktsbildning nämns även faktorer som skyddar och fångar upp oegentligheter, såsom offentlighetsprincipen, meddelarskydd, efterforskningsförbud och visselblåsning.

Du hittar skrifterna här.