Nyheter

Nytt direktiv för visselblåsarskydd antaget

9 Oktober 2019

Den 7 oktober 2019 antog Europeiska rådet formellt ett nytt direktiv om skydd för visselblåsare (visselblåsardirektivet). Se tidigare nyheter om införandet av direktivet här och här. Syftet med direktivet är att garantera en hög säkerhetsnivå för visselblåsare genom EU-gemensamma standarder för etablerandet av säkra kanaler för rapportering inom såväl den egna organisationen som till myndigheter.

Direktivet omfattar skydd för de som slår larm om oegentligheter (visselblåsare) rörande bland annat offentlig upphandling, finansiella tjänster, penningtvätt, produkt- och transportsäkerhet, folkhälsa samt konsument- eller dataskydd. Visselblåsare ska skyddas mot repressalier såsom avskedande eller degradering. En bred krets av personer ska enligt direktivet kunna slå larm som visselblåsare och därmed erhålla skydd och skyddet ska även i vissa fall omfatta personer i visselblåsarens närhet, t.ex. kollegor och släktingar.

Direktivet innebär att det blir obligatoriskt för företag med fler än 50 anställda och kommuner med över 10 000 invånare att införa säkra rapporteringskanaler. Visselblåsaren ska i första hand uppmuntras att larma internt inom organisationen, men även visselblåsare som rapporterar externt ska vara skyddade mot repressalier. Samtliga EU-länder måste även se till att visselblåsare kan ta del av oberoende information och rådgivning kring olika tillvägagångssätt, inklusive eventuellt rättsligt stöd. Om det leder till rättsliga förfaranden kan visselblåsaren även ges ekonomiskt och psykologiskt stöd. Rapporteringar ska följas upp och visselblåsaren ska få återkoppling inom 3 månader.

Regeringen har redan tillsett en utredning för att se över hur visselblåsardirektivet ska genomföras i Sverige, läs mer här.

Direktivet ska implementeras av medlemsstaterna senast 2021.

Se pressmeddelandet från Europeiska rådet här.