Nyheter

Perspektiv – Jakob Uddeholt – Om matchfixning, spelmarknadens inverkan och Riksidrottsförbundets antikorruptionsarbete

28 Oktober 2022

Institutet Mot Mutor (IMM) har träffat Jakob Uddeholt, samordnare mot matchfixning på Riksidrottsförbundet. För IMM berättar han om matchfixning, spelmarknadens inverkan och arbetet mot matchfixning som en del i Riksidrottsförbundets antikorruptionsarbete. 

Vad går din roll som samordnare mot matchfixning ut på?

Riksidrottsförbundets huvuduppdrag är att stötta, samordna och representera de 71 idrottsförbunden som är medlemmar i förbundet, så kallade specialidrottsförbund. Jag har dels en stöttande uppgift, dels en samordningsuppgift. I den stöttande uppgiften ansvarar jag för stöd till utbildning och utredning, där varje specialidrottsförbund ansvarar för genomförandet av det. I samordningsdelen arbetar jag tillsammans med idrottsförbunden och andra aktörer som spelbolag, Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Spelinspektionen med flera. Detta för att gemensamt utveckla kraften i arbetet mot matchfixning. Ytterligare en del i uppdraget är att representera idrotten i frågor om matchfixning samt att bevaka och lyfta idrottens intressen. Det kan gälla allt ifrån lagstiftningsfrågor till hur idrotten förhåller sig till spelmarknaden.

Hur kommer det sig att du valt denna yrkesbana och vilka är dina främsta drivkrafter professionellt?

Valet av yrkesbana kommer från mitt tidigare arbete där jag arbetade med samordning kopplat till service och säkerhetsarbete på fotbollsevenemang. Där var syftet att förebygga och förhindra ordningsstörningar på fotbollsmatcher samt främja en positiv kultur mellan supportrar och fotbollsklubb. Jag hade även en del uppdrag med Svenska Fotbollförbundet i samma uppgift. Det var i mitt tidigare arbete jag fick upp ögonen för problematiken med matchfixning. Detta då en match blev inställd på grund av försök till matchfixning. Det blev en verklighet i mitt arbete att evenemang och dess form och varande hotades av matchfixning. Allt eftersom växte uppfattningen hos mig om att matchfixning är en allvarlig problematik som innebär ett konkret systemhot mot idrotten. Därav fick jag upp intresset och sökte mig till min nuvarande tjänst för att arbeta med detta för hela idrotten.

Min främsta drivkraft är mitt synsätt på problematiken med matchfixning som ett allvarligt hot mot idrotten. En annan drivkraft är att få flera aktörer att tillsammans verka för att förhindra problematiken och se resultat. Att gå från samordning och samverkan till att se skillnad i operativt arbete med resultat i kapaciteten hos idrottens aktörer.

Vad innebär egentligen matchfixning?

Det är viktigt att först poängtera att matchfixning gäller såväl lagidrotter som individuella idrotter. Matchfixning är ett brett begrepp, men grunddefinition är manipulation av idrottstävlingar. Mer specifikt är det en avsiktlig handling eller försummelse som syftar till att otillbörligen påverka en idrottstävling med avsikt att avlägsna eller reducera tävlingens oförutsägbara karaktär i syfte att vinna otillbörlig fördel för sig själv eller andra. Definitionen är fastställd inom ramen för Europarådets arbete och Macolinkonventionen. Macolinkonventionen är den enda internationellt bindande konventionen kopplat till arbete mot manipulation av idrott och matchfixning.

Det man bryter ner i definitionen är vilka incitament det finns till att manipulera idrotten. Det kan röra sig om sportsliga incitament, en överenskommelse där en underpresterar i en tävling för att en annan ska gå vidare till nästa omgång. Det kan röra sig om ekonomiska incitament som gäller såväl för idrottsutövare som för styrningen av idrotten i form av organisationer, tävlingsarrangörer eller andra. Utöver det kan det också röra sig om maktrelaterade incitament där personer i maktpositioner inom idrotten utnyttjar sin position gentemot idrottsutövare. Oftast hänger de sportsliga, ekonomiska och maktrelaterade incitamenten ihop. Den vadhållningsrelaterade matchfixningen är också ett incitament till att manipulera resultaten, men kan likväl vara ett verktyg för ekonomiska incitament. Även bakomliggande krafter som vem eller vilka som initierar manipulationen inbegrips i definitionen. Dessa kan vara styrningen av idrotten, externa kriminella aktörer, anhöriga och släktingar till idrottsutövaren eller idrottsutövaren själv.

Sedan kommer man till genomförandet. Oftast är det funktioner inom idrotten som kan påverka utgången av en tävling, som idrottsutövaren eller domaren. En annan viktig kategorisering är på vilket sätt manipulationen sker. Det kan vara att en domare i en match dömer eller poängsätter i en viss riktning eller att en spelare medvetet tar ett gult kort i en match.

Matchfixning har på senare tid uppmärksammats alltmer – vad tror du det beror på?

Det är framför allt med anledning av att det är ett konkret problem i Sverige. Sverige är, i jämförelse med andra delar av västvärlden, identifierat som ett land med en tydlig problembild. Kopplingen till organiserad brottslighet är tydlig, vilket är en del i att problemet växt fram och uppmärksammats.

Hur ser utvecklingen i arbetet mot matchfixning ut idag jämfört med tio år sedan?

Den största skillnaden är att det nu finns ett starkt erkännande av att problematiken finns i Sverige. Utöver det har vi nu ett annat rättsligt ramverk inom idrottens system där vi har ett matchfixningsreglemente upprättat. Tidigare fanns en lagstiftning där man bara kunde utgå ifrån eventuellt mutbrott, givande och tagande av muta. Sedan 2019 finns spelfuskbrott som en del i spellagen vilket i praktiken fastställer förbudet mot matchfixning. För det tredje har vi nu fler aktörer som aktivt arbetar med frågan. Så det finns flera anledningar till att det är en stor skillnad nu jämfört med tio år sedan. Man kan säga att vi har fått sota för den naiva inställning och okunskap vi hade för tio år sedan.

Varför är risken för korruption så stora inom idrotten och har det alltid varit så?

Den huvudsakliga anledningen är ekonomin inom idrotten. Idrotten har kommersialiserats enormt. Bara under 1900-talet gick det från att professionell idrott i Sverige var förbjuden till att det i vissa delar genomkommersialiserades. I samband med att idrottens ekonomi ökade, samt att pengaflödena blev omfattande och varierande, uppstod större risk för korruption. Den enskilt största anledningen till att matchfixning växt sig så otroligt stark är att det finns betydliga summor pengar att tjäna. Detta har sin grund i att det finns ett omfattande erbjudande av spel och vadhållning inom idrott. Något som har betydelse i en internationell jämförelse när det gäller risker för korruption är styrningen av idrotten. Här har Sverige ett regelverk som säger att medlemmarna i en förening måste äga minst 51 procent. I de flesta andra länder är det öppet för enskilt ägande av en person eller ett företag vilket i sig kan spä på risken för korruption som är kopplat till just ägande. Med det sagt är det viktigt att poängtera att det finns risker även med den svenska strukturen.

Finns det någon idrott som är särskilt utsatt för matchfixning och varför är det så?

I Sverige är framför allt fotbollen särskilt riskutsatt, främst då idrotten omsätter mest pengar. Det hänger ihop med det omfattande erbjudandet av spel- och vadhållning inom fotbollen. Spelmarknaden erbjuder spel i låga divisioner inom seriesystemet samt på enskilda matchmoment, exempelvis vem som får nästa hörna, vem som vinner en halvlek eller vem som tar ett gult kort. Därtill finns det många fotbollsspelare som befinner sig i svåra ekonomiska situationer. Utsattheten för fotboll hänger mycket ihop med ekonomin och spelmarknaden kopplad till den. Fotboll är också särskilt riskutsatt eftersom den är stor i breda folklager, även i socioekonomiskt utsatta områden. Spelare med bakgrund i sådana områden kan också vara mer riskutsatta. Värt att nämna är även att det finns en systematisk brottslighet där matchfixning är en av flera brottstyper som organiseras. Detta skapar en extra utsatthet.

En annan idrott som är särskilt riskutsatt både i Sverige och internationellt är tennis. Även där finns kopplingen till exponeringen från spelmarknaden då de erbjuder betting på låga nivåer och detaljerade moment. Liksom fotbollsspelare befinner sig många tennisutövare i ett ekonomiskt gränsland. När spelmarknaden då erbjuder betting på nästan allting de gör i själva tennisutövandet är det väldigt enkelt att, till exempel, förlora ett game det satsats pengar på. Agerandet genererar pengar till både den som satsar pengarna och till utövaren. Dessa exempel visar på hur stark spelmarknadskraften och idrottens koppling till den verkligen är.

Är det någon idrott som utmärkt sig i deras antikorruptionsarbete?

På samma sätt som fotbollen i Sverige är riskutsatt bedriver svensk fotboll ett aktivt antikorruptionsarbete där de definitivt utmärker sig, både i Sverige och internationellt. Arbetet inbegriper såväl utbildningar för aktiva som ett professionellt arbete inom Svenska Fotbollförbundet med utredning och disciplinära åtgärder i form av avstängning.

Hur arbetar Riksidrottsförbundet för att motverka korruption inom idrotten?

Riksidrottsförbundet (RF) arbetar med det från olika perspektiv. Vi arbetar främst direkt mot matchfixning med stöttning av våra idrottsförbund i utbildning, utredning och strategisk utveckling i arbetet mot problematiken. RF upprätthåller det centrala reglementet mot matchfixning som gäller för samtliga idrotter inom RF. Men det finns också ett arbete som kan ses som en del av hela antikorruptionsparaplyet. Vi har fastställda regelverk och rekommendationer kopplat till styrningen av idrotten för att främja good governance som i sig är en antikorruptionsåtgärd. Exempelvis fastställer RF:s kod för demokratisk styrning (2021) de svenska förbundens skyldighet att arbeta med god styrning, transparens och öppenhet. Genom att arbeta med frågan om styrningen av idrotten på ett tydligt sätt bedriver Riksidrottsförbundet en av de fundamentala delarna för att motverka korruption inom idrotten.

Har ni samarbeten med spelbolag för att motverka korruption?

Ja, definitivt. Det är framför allt kopplat till den vadhållningsrelaterade matchfixningen, men idrotten har samarbete med spelbranschen på olika nivåer. Egentligen växte arbetet mot matchfixning i idrotten fram tack vare samarbetet med Svenska Spel, som finns kvar än idag. Och för tillfället är det främst Svenska Spel och Kindred som är med och stöttar arbetet mot matchfixning. Det finns även andra spelbolag som aktivt arbetar med frågan men mer i form av samarbetsforum och delande av information. Sedan finns det delar av spelbranschen som inte tar något ansvar och innebär ett problem snarare än ett bidragande till en lösning. Man ska komma ihåg att också frågan om spelberoende är en oerhört viktig aspekt och vi arbetar för att olika aktörer ska ta mer ansvar för det, inklusive vi själva.

På vilket sätt utgör spelmarknaden och spelberoende en riskfaktor när det kommer till matchfixning?

Utsattheten kopplat till spelmarknaden, samt hur en kommersiell verksamhet som tillåts i enlighet med svensk lag innebär en konkret riskfaktor för matchfixning, är viktigt att belysa. I användandet av spelbolag och spelkonton finns också problemen med penningtvätt. Där finns risken att pengar inte bara tvättas via spelkonton utan också att de tvättas parallellt med att de används till matchfixning. Det blir alltså inte bara penningtvätt utan även en viss förtjänst. Man kan sätta in pengar i spelkontot och ta ut dem när man vill utan att göra något alls. Man kan också spela på matcher, eller olika former av resultat, där oddsen inte ger så mycket förlust att man därigenom tvättar pengarna. Poängen är helt enkelt att man inte har så hög risk på det.

Det är viktig att lyfta de problem som spelmarknaden och dess kommersiella produkt, vilket skapats av idrottens produkt, genererar. Samtidigt innebär det faktumet en ökad risk för idrotten.

När det gäller spelberoende är det i sig en oerhört viktig fråga som genererar problem med risker för matchfixning och psykisk ohälsa.

Vilka slutliga medskick har du till personer som har dessa frågor på sitt bord?

Det är att aldrig vara naiv inför att problemet kan finnas närmre än vad man tror. Att alltid tänka att det finns saker att göra som kan, om inte eliminera problemet, i alla fall mildra eller förminska och i många fall förhindra det. En viktig del när det gäller samordningsaspekten är att tro på samarbetet – tillsammans är vi starka i frågan om matchfixning och annan potentiell idrottskorruption. Samarbetet är en oerhört viktig del i och med att det finns olika aktörer och intressesfärer kopplade till det.