Nyheter

Rapport lyfter vikten av etik i organisationers arbete

31 maj 2023

En ny rapport från Principia lyfter de växande etiska utmaningarna organisationer möter. Rapporten undersöker globala ledares perspektiv på organisatorisk etik. Bland annat framgår att majoriteten av respondenterna anser att etiska dilemman inom de närmsta tre åren kommer ha en kritisk påverkan på företag inom respektive bransch.  

Rapporten lyfter de växande etiska utmaningarna som organisationer står inför under 2023. Den är framtagen av Principia i samarbete med Involve, Internationella Handelskammaren och Interbrand. Rapporten bygger på en undersökning av globala ledares perspektiv på etik i organisationer. Etisk risk definieras som en risk för avsevärd skada vad gäller en organisations vinster, rykte och intressenter. Även tredjeparter är definierad som en etisk risk om organisationen inte når upp till dess etiska ansvar och skyldigheter på ett konsekvent sätt. Dessa risker kan uppstå till följd av ett antal omständigheter; från geopolitiska händelser till spänningar inom organisationskulturen.

Att arbeta in etik i organisationer skapar förutsättningar att erhålla intressenters förtroende, ett gott renommé och en konkurrenskraftig marknadsposition. Etiska organisationer bemästrar tre kritiska områden. De ger förutsättningar för styrelse och ledare att sätta en god standard. De ger även förutsättningar för dessa att ta robusta beslut för att kunna navigera i komplexa situationer. Vidare försäkrar etiska organisationer att dess kultur och system stöttar ett konsekvent beteende hos anställda. Detta även i förhållande till interaktioner och resultat. Till sist förankras etik i både nya och äldre affärs- och innovationsrutiner för att tillvarata möjligheten att arbeta agilt och driva påverkan.

Kritiskt att kunna adressera etiska utmaningar

En klar majoritet av respondenterna, 96 procent, uppger att hanteringen av etiska utmaningar är kritisk för att nå framgång inom deras industri. Däremot anser 43 procent att företag inom samma sektor redan har de verktyg som krävs för att hantera etiska utmaningar. Fyra av fem ledare uppgav att det viktigaste för att uppfylla organisationens etiska åtagande är strategi och beslutsfattande. Dessa var följda av styrning och tillsyn samt utveckling och utbildning.

Samtidigt som det är viktigt att kunna uppfylla etiska åtaganden är det också angeläget att kunna identifiera åtaganden och hur de ska appliceras. Undersökningen visar att geopolitisk instabilitet och konflikt samt delaktighet i kunders överträdelser är de två största potentiella orsakerna till etiska kriser. Däremot är det enbart 17 respektive tio procent av ledare som fokuserar på etiska åtaganden i förhållande till dessa områden. De områden som är prioriterade är klimatförändringar och brist på naturresurser, mångfald och inkludering, samt produkters och tjänsters miljöpåverkan.

– Etik har blivit en hård fråga och hanteringen av etiska utmaningar kan vara avgörande för organisationers framtid. Det är mot denna bakgrund som IMM:s näringslivskod etablerar en etisk standard som bör gälla i näringslivet. I vissa avseenden ställer den dessutom andra krav än de straffrättsliga reglerna. I en alltmer komplex omvärld blir det viktigare att prioritera ett etiskt förhållningsätt då det får en direkt påverkan på såväl organisationer som samhället i stort, säger Hayaat Ibrahim, generalsekreterare vid IMM.

Ta del av rapporten här.