Nyheter

Regeringen föreslår utökad domsrätt för mutbrott samt höjt maxbelopp för företagsbot till 500 miljoner

12 juni 2019

Regeringen lämnade den 5 juni över en remiss till Lagrådet med förslag om att öka maxbeloppet för företagsbot från 10 miljoner till 500 miljoner samt utvidga domsrätten över vissa internationella mutbrott. I remissen föreslås även ökade möjligheter att förelägga företagsbot genom strafföreläggande samt förslag på att företagsbot även ska kunna utdömas i förhållande till offentlig verksamhet som kan jämställas näringsverksamhet.

Regeringen konstaterar i remissen att nuvarande lag inte i alla avseenden fått önskat genomslag samt att en lagändring måste leda till att reglerna blir effektiva och ändamålsenliga. Med hänsyn till proportionalitetsprincipen och rättviseskäl framhålls att en företagsbot ska vara lika betungande för ett litet företag som ett stort, något inte bedöms vara fallet med nuvarande reglering. Även en internationell utblick leder till konstaterandet att Sveriges reglering framstår som otillräcklig för att uppnå internationella krav på effektiv och proportionerlig bestraffning av mutbrott, något som också OECD har framfört i kritik mot Sverige.

I fråga om utökad domsrätt föreslås införande av en specifik domsrättsregel som ger svensk domstol rätt att döma i fall som rör givande och grovt givande av muta eller handel med inflytande där brott begåtts i utövningen av ett svenskt företags näringsverksamhet. Med de föreslagna nya reglerna kan både fysiska och juridiska personer hållas ansvariga för internationella mutbrott som begås av utländska medborgare för ett svenskt företags räkning.

Reglerna föreslås träda i kraft 1 januari 2020.

Lagrådsremissen återfinns här.