Nyheter

Regeringen håller med om behov av antikorruptionsarbete hos myndigheter

10 september 2019

I skrivelsen (Skr. 2018/19:148) framhåller regeringen vikten av att myndigheter fortsätter arbetet med en god förvaltningskultur och instämmer med Riksrevisionen om att närståendetransaktioner måste kontrolleras ytterligare. Regeringen uppmuntrar myndigheter att se över interna processer.

Regeringen uppmärksammar Sveriges goda resultat i korruptionsmätningar gjorda av Transparency International, OECD och Greco och framhåller det höga förtroendet som tillskrivits svensk statsförvaltning. Samtidigt instämmer regeringen med Riksrevisionens rapport om att myndigheter behöver utveckla sina rutiner för att säkerställa opartiskhet.

I skrivelsen belyser regeringen Riksrevisionens goda arbete mot uppgörelser inom svensk statsförvaltning som negativt kan påverka tilliten. Regeringen håller med Riksrevisionen om att granskade myndigheter bör säkerställa att risken för oegentligheter kopplade till inköp ingår i riskanalysen, att anställda årligen uppmärksammas på frågan om bisysslor, samt att frågan om jäv lyfts vid upphandlingar. Regeringen uppmanar även andra myndigheter att se över dessa processer.

– Det är centralt för vår grundläggande tillit att myndigheters verksamhet och offentlig upphandling bedrivs utan korruption eller misstankar om korruption. Som Riksrevisionens rapport belyser finns dock förbättringspotential för det korruptionsförebyggande arbetet. Här har ledningen ett stort ansvar att säkerställa ett arbete som garanterar en god förvaltningskultur, säger Natali Engstam Phalén, IMM:s generalsekreterare.

Regeringen betonar även det fortsatta antikorruptionsarbetet och presenterar hittills tagna åtgärder. Bland annat har Statskontoret fått uppdraget att skapa ett nätverk inom staten som arbetar mot korruption samt förenkla för anställda att delge korruptionsmisstankar. Regeringen har även förtydligat antikorruptionsarbetet inom intern styrning och kontroll genom ändringar i förordningen (2007:603). Tillitsdelegationen har dessutom uppdragits att ta fram ett upplägg till introduktionsutbildningar för anställda inom staten.

Med skrivelsen anser regeringen att Riksrevisionens rapport är avslutad och att regeringen i sitt fortsatta arbete ska verka för fortsatt högt förtroende och låg korruption.

Klicka här för att läsa skrivelsen i sin helhet.