Nyheter

Proposition om skärpta straffrättsliga sanktioner mot företag

10 september 2019

Efter Lagrådets behandling av den lagrådsremiss som regeringen lämnade i början av sommaren lämnar regeringen nu en proposition om skärpta straffrättsliga sanktioner mot företag. Propositionen innebär i huvudsak följande.

Företagsbot föreslås, utöver inom näringsverksamhet, kunna åläggas för brott som begås i utövningen av offentlig verksamhet som kan jämställas med näringsverksamhet samt annan verksamhet som företag bedriver om brottet begicks i syfte att leda till en ekonomisk fördel för företaget.

I vissa fall ska en förhöjd företagsbot om maximalt 500 miljoner kronor kunna dömas ut. Nuvarande maxbelopp är 10 miljoner kronor. Förhöjd företagsbot ska kunna åläggas i fall där man bedömer att företagets finansiella ställning, stora storlek och grad av klander har särskild betydelse och bör reflekteras i en proportionell och rättvis påföljd.

För att påföljden inte ska bli oproportionerligt sträng pga. eventuell sanktionskumulation föreslås att samordningen av påföljd och företagsbot ska ske när företagsboten bestäms. Fortsättningsvis ska en särskild bestämmelse införas om att en företagsbot ska kunna jämkas eller efterges vid eventualiteten att företagets ägare dömts till påföljd och den samlade påföljden blir för stor.

Svensk domstols behörighet att döma över vissa internationella mutbrott föreslås utökas till brotten givande av muta, grovt givande av muta eller handel med inflytande om det har begåtts i utövningen av ett svenskt företags näringsverksamhet. Det ska dock fortsatt krävas dubbel straffbarhet.

Möjligheten att ålägga företagsbot genom strafföreläggande utvidgas. Enligt förslaget föreslås strafföreläggande kunna användas för företagsböter om max tre miljoner kr, till skillnad från nuvarande maxbelopp 500 000 kr.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2020.

Propositionen återfinns här.