Nyheter

Statskontoret får i uppdrag att analysera och förbättra förutsättningarna för att motverka förekomsten av korruption

21 juli 2022

Ett ändamålsenligt arbete mot korruption inom det offentliga är av stor vikt för allmänhetens förtroende, detta uppger regeringen. Förtroendet är centralt för att bibehålla legitimiteten hos den offentliga förvaltningen. Mot bakgrund av detta har regeringen gett Statskontoret i uppdrag att analysera och förbättra förutsättningarna för antikorruptionsarbete inom kommuner och regioner.

För att ytterligare stärka arbetet mot korruption inom kommuner och regioner har regeringen gett Statskontoret i uppdrag att analysera och förbättra förutsättningarna för att motverka oegentligheter. Uppdraget syftar till att ta fram en lägesbild och ge en konkret bild av vilka områden som är särskilt präglade av korruption och där riskerna är som störst.

Lägesbilden ska omfatta de åtgärder som kommuner och regioner vidtagit för att minska riskerna för korruption. Vidare ska lägesbilden bland annat bidra till att, på nationell nivå, öka kunskapen kring hur antikorruptionsarbete bedrivs inom kommuner och regioner. Ur ett nationellt perspektiv uppges kunskapen om korruption inom kommunal verksamhet vara lägre än kunskapen om korruption inom statlig verksamhet.

Regeringen uppger att lägesbilden ska vara möjlig att användas av kommunsektorn i det egna antikorruptionsarbetet. Statskontoret ska undersöka vilka åtgärder som ger bättre förutsättningar att effektivt arbeta mot korruption inom kommuner och regioner. Utifrån detta ska åtgärder föreslås för hur dessa verksamheter kan effektivisera arbetet mot korruption.

Begreppet korruption bör definieras brett

Regeringen framhåller att arbetet mot korruption inom offentliga verksamheter bör bedrivas utifrån en bred definition av begreppet. Såväl kriminaliserade ageranden, exempelvis givande och tagande av muta, som olämpliga men i sig inte brottsliga ageranden bör därför omfattas. Vidare framhålls att korruption inom den offentliga sektorn bör definieras som utnyttjande av en offentlig ställning för att nå otillbörlig vinning för sig själv eller andra.

– Förutsättningen för ett framgångsrikt antikorruptionsarbete är en djupare förståelse kring vilka typer av ageranden begreppet korruption omfattar. Mutbrottsbestämmelserna utgör kärnan, men fångar dessvärre inte den så kallade typiskt svenska korruptionen som kännetecknas av jäv och svågerpolitik. IMM välkomnar att kommuner och regioner, som förvaltar ett särskilt förtroende från allmänheten, i sitt antikorruptionsarbete anammar en bred definition, säger Hayaat Ibrahim, generalsekreterare för IMM.

Uppdraget ska redovisas senast den 15 juni 2023, hela beslutet kan du läsa här.