Nyheter

Svensk idrott behöver tydligare styrning för att motverka korruption

21 april 2021

Svensk idrott behöver öka transparensen och förbättra styrningen för att ligga i framkant i motverkandet av korruption. Detta för att stärka idrottens trovärdighet och rykte. Det framgår i en rapport om risker inom idrotten som Centrum för idrottsforskning publicerat.

Rapporten, Idrottens riskzoner – om vägar till trygg och trovärdig idrott, är en antologi med tio teman som rör risker inom idrotten. Inledningsvis förklaras begreppet good governance och betydelsen det har för demokratisk styrning. En låg grad av korruption hänger ofta ihop med god styrning i ett samhälle. För att minska korruptionen och stärka opartiskheten inom idrotten behöver därför styrningen bli tydligare.

– Den internationella idrottsvärlden har länge kantats av stora korruptionsskandaler där högt uppsatta utnyttjat sin maktposition för egen vinning. Även inom svensk idrott ser vi återkommande fall av matchfixning och mutor. Detta sker i en sektor där opartiska beslut och korrekta resultat ska råda i alla lägen. Sektorn är därför i behov av krafttag för att motverka korruptionen och stärka trovärdigheten för idrotten såväl nationellt som internationellt, säger Hayaat Ibrahim, tf. generalsekreterare Institutet Mot Mutor (IMM).

Viktigt med rätt hantering och säker rapportering

Vidare innehåller rapporten bland annat en studie om olika typer av otillåten påverkan. Det finns policies och regler för att förebygga korruption inom svensk idrott, men för att dessa ska få effekt behöver de vara väl förankrade inom verksamheten. Att våga rapportera om händelser är därför av stor vikt. Men det är också av central betydelse att organisationerna även vet hur de ska hantera korruptionsmisstankarna. Trygga visselblåsningskanaler, system för hantering av oegentligheter och utbildning lyfts fram som förslag på lösningar till just detta.

– Policies, riskhantering och visselblåsningssystem är viktiga delar i antikorruptionsarbetet. Men organisationer behöver utvärdera och uppdatera dessa för att möta dagens utmaningar. Idrottare och personal måste kunna känna sig trygga i att larma om missförhållanden och lita på en korrekt hantering. Att identifiera och utbilda kring risker är även en förutsättning för ett effektivt förebyggande arbetet, fortsätter Hayaat Ibrahim.

Du kan läsa hela rapporten här.