Nyheter

Vi välkomnar synpunkter på förslaget till reviderad Näringslivskod!

6 september 2019

Institutet Mot Mutors (IMM) självreglering Näringslivskoden utgör ett stöd för näringslivet om hur gåvor, belöningar och andra förmåner i näringslivet får användas och ger vägledning ur ett affärsetiskt perspektiv. Koden antogs 2012 och har reviderats 2014.

IMM:s styrelse beslutade förra året om en översyn av koden för att säkerställa att regleringen hålls aktuell och för att ta reda på om det finns ytterligare områden där koden bör ge ledning.

Under sommaren och hösten 2018 genomfördes en omfattande synpunktsinhämtning på koden, bland annat genom ett enkätförfarande, rundabordssamtal och ett stort antal möten med olika aktörer inom näringslivet. Synpunktsinhämtningen avslutades med ett öppet möte hos IMM i januari 2019. Ett hundratal synpunkter på koden inkom. Huvuddragen i synpunkterna var att koden i många delar fungerar bra, men fler exempel och konkretiseringar efterfrågades liksom utökad ledning om kontroll av tredjeparter.

Under våren 2019 har ett förslag på text till reviderad Näringslivskod med föreslaget namnbyte till Kod mot mutor arbetats fram av en kodrevisionskommitté*.

Arbete med layout och formgivning för att underlätta läsning och navigering av koden kommer att ske under hösten.

IMM bjuder nu in till att lämna synpunkter på innehållet i det framtagna textförslaget. Några frågor som är av särskilt intresse att få synpunkter på är:

  • Finns tillräcklig flexibilitet i kodens utformning för att ta hänsyn till de skiftande förhållanden som råder i näringslivet och vid internationella förhållanden?
  • Hur uppfattas kriterierna för att lämna förmåner i de olika situationer och till de olika mottagare som anges i koden?
  • Ges tillräcklig ledning för kontroll av mellanhänder och finns det anledning att ta med även andra aktörer, såsom leverantörer?

Synpunktsinhämtningen är dock inte begränsad till ovanstående frågeställningar och alla synpunkter är välkomna.

Synpunkter kan lämnas fram till och med fredagen den 18 oktober 2019. Synpunkter mailas till info@institutetmotmutor.se. Det går också bra att kontakta IMM:s kansli på telefonnummer 08-555 100 45 för frågor kopplade till kodrevisionsarbetet.

Klicka här för kodförslaget.

Befintlig version av Näringslivskoden hittar du här.

Uppdatering 2019-09-30:

Efter ytterligare synpunktsinhämtning har kodrevisionsgruppen valt att lägga till ett avsnitt om förebyggande åtgärder i Kod mot mutor, som är förslaget till ändring i Kod om gåvor, belöningar och andra förmåner i näringslivet (Näringslivskoden).

Avsnittet om Förebyggande åtgärder föreslås lägga till som avsnitt III i Kod mot mutor. Tillägget hittar du här.

 

*Kodrevisionskommittén är tillsatt av IMM:s styrelse och leds av Severin Blomstrand, bland annat tidigare justitieråd och ordförande i IMM:s Etiknämnd. Övriga ledamöter är chefsjurist Anders Thorstensson, Svenskt Näringsliv, stadsjurist Catharina Gyllencreutz, Stockholms Stad och advokat Leif Gustafson, Advokatgruppen i Stockholm. Kommitténs sekreterare är Natali Engstam Phalén, IMM:s generalsekreterare.