Nyheter

Utvinningsindustrin i topp vid utredningar av mutbrott i utlandet

26 mars 2020

Under 2019 pågick i världen 328 utredningar av internationella mutbrott. Med 121 aktiva utredningar stod USA för merparten. Flest utredningar berörde misstänkta mutbrott inom utvinningsindustrin. Detta visar en ny rapport från den internationella anti-korruptionsorganisationen TRACE.

Rapporten är en sammanställning av utredningar och sanktioner av internationella mutbrott, det vill säga mutor till offentliga tjänstemän utanför det egna landet. Majoriteten av utredningarna och sanktionerna berörde företag eller individer verksamma inom utvinningsindustrin. Övriga sektorer som står ut i fråga om såväl pågående utredningar som sanktioner är byggsektorn, tillverkningsindustrin samt försvar och säkerhet. Amerikanska utredningar var i väsentligt högre utsträckning än övriga länders utredningar också fokuserade på finanssektorn.

– De industrier som utmärker sig är alla sådana som anses särskilt riskutsatta vad gäller korruption. Varför dessa sektorer sticker ut är bland annat många beröringspunkter med det offentliga och stora projekt med höga värden. Företag verksamma inom dessa sektorer måste ha en hög beredskap för korruptionsrisker samt verka för branschinitiativ och liknande för att hantera korruptionsproblematiken, säger Natali Engstam Phalén, generalsekreterare Institutet Mot Mutor (IMM).

Kinesiska offentliga tjänstemän bland de mest utredda

I fråga om i vilka länder mutor till offentliga tjänstemän misstänks ha betalats utmärker sig några länder. Mutor till offentliga tjänstemän i Kina står för flest antal utredningar, följt av Brasilien, Indien och Ryssland. I flera fall är dock nationaliteten på mottagaren oklar. Ingen utredning avser misstänkta mutor till svenska offentliga tjänstemän.

USA enskilt mest aktiva utredaren

USA stod ensamt för 37% av pågående utredningar under 2019, vilket gör dem till det land med flest utredningar. Europeiska länder stod tillsammans för mer än hälften av utredningarna, totalt 165 stycken. Av dessa bidrog Sverige med sju utredningar.

Rapporten visar att antalet utredningar om mutbrott mot offentliga tjänstemän i utlandet har minskat jämfört med förra året. I USA pågick nästan 20% färre utredningar jämfört med året innan, och resten av världen såg en minskning på 45%. Denna minskning tros dock inte vara något alarmerande, utan följer historiskt sett liknande mönster i upp- och nedgångar av antalet utredningar.

– Sverige är visserligen inte sämst i klassen, men skulle kunna vara betydligt mer aktiv i fråga om att utreda och sanktionera internationella mutbrott. Det har också OECD påpekat vid flera tillfällen i sina granskningar. Det är av största vikt att lågkorrupta länder som Sverige inte bidrar till att exportera korruption samt tar ansvar för att effektivt beivra internationella korruptionsöverträdelser, säger Natali Engstam Phalén.

Klicka här för att läsa rapporten i dess helhet.