Rättsfall

Bankanställd tog emot ersättning för beviljande av lån på felaktiga grunder

5 december 2023

Hovrätten för Västra Sverige, dom 2023-12-05 i mål B 1105-23. Överklagad dom: Göteborgs tingsrätts dom den 7 december 2022 i mål nr B 5110-20

En privatrådgivare vid en bank, med uppgift att fatta beslut om kreditgivning, begärde och mottog vid upprepade tillfällen ekonomisk ersättning av tio olika låntagare för beviljande av lån grundade på felaktiga inkomstuppgifter. Ersättningen, som den bankanställde mottog från låntagarna, uppgick till mellan 10 000 och 30 000 kronor per låntagare. Vid merparten av dessa tillfällen förmedlade en mellanhand den bankanställdes kontaktuppgifter till låntagarna. För varje förmedling tog mellanhanden betalt från låntagarna med ett belopp som varierande mellan 10 000 och 23 000 kronor. Den bankanställde åtalades för tagande av muta, låntagarna för givande av muta och mellanhanden för medhjälp till tagande av muta. Den bankanställde erkände brott, men invände att gärningen inte skulle rubriceras som grov. Mellanhanden och samtliga låntagare förnekade brott. Tingsrätten ansåg det styrkt att den bankanställde begärt och mottagit otillbörliga förmåner samt att låntagarna lämnat aktuella förmåner till den bankanställde direkt eller via mellanhanden. Samtliga låntagare dömdes för givande av muta, varav en i två fall. Påföljden bestämdes avseende nio av dem till 50 dagsböter. Vad avsåg den låntagare som dömts i två fall, hade denne tidigare dömts för annan brottslighet till fängelse i två år. Tingsrätten beslutade därför att fängelsestraffet även skulle avse mutbrottet. Avseende samtliga låntagare beaktade domstolen att det hade varit fråga om förhållandevis begränsad brottslighet som var och en var ansvarig för. Mellanhanden dömdes för medhjälp till tagande av muta i åtta fall. Straffmätningsvärdet uppgick till sex månader med beaktande av att denne förlorat sitt arbete. Eftersom det saknades anledning att befara att denne skulle göra sig skyldig till fortsatt brottslighet, ansåg dock tingsrätten att påföljden kunde stanna vid villkorlig dom förenat med 70 dagsböter. En del av den bankanställdes och mellanhandens brottsvinst förklarades även som förverkad. Tre av de dömda låntagarna överklagade tingsrättens dom. Hovrätten fastställde tingsrättens dom för dessa.