Pressrum

Presskontakt

Hayaat Ibrahim

Generalsekreterare

070 – 714 12 69

E-post

Om IMM:s generalsekreterare Hayaat Ibrahim

Hayaat Ibrahim har en bakgrund som jurist och ekonom. Hon kommer närmast från en av Sveriges ledande advokatbyråer där Hayaat inriktat sig mot antikorruption och internutredningar. Hayaat har erfarenhet av rådgivning till företag och organisationer vad gäller det förebyggande arbetet såväl som genomförande av utredning vid misstanke om oegentligheter. Hon har varit generalsekreterare för IMM sedan 2020.

 

Om IMM

Institutet Mot Mutor (IMM) skapar tilltro i samhället genom att motverka korruption och underlätta för samhällets aktörer att göra rätt. IMM är en näringslivsorganisation som har funnits sedan 1923.

Tyngdpunkten i verksamheten ligger på information till företag, näringslivets organisationer, myndigheter och massmedier om kontakt- och relationsfrämjande förmåner, inbegripet gällande lagstiftning och rättspraxis beträffande korruptiv marknadsföring och mutbrott.

Huvudmannaskapet för IMM är delat mellan Stockholms Handelskammare, Svenskt Näringsliv och Sveriges Kommuner och Regioner. Svensk Handel, Lif – de forskande läkemedelsföretagen, Bankföreningen, Byggföretagen är partnerorganisationer till IMM. Organisationen har därutöver ett antal stödjande medlemmar.

 

Om Näringslivskoden och Etiknämnden

Kod mot korruption i näringslivet (Näringslivskoden) togs fram i samband med nuvarande mutbrottslagstiftning. Den är ett komplement till lagstiftningen. Koden uppställer krav på förebyggande antikorruptionsarbete och ger vägledning för hantering av förmåner och mellanhänder. Även om koden är riktad till företag kan också myndigheter, kommuner och andra aktörer använda den.

IMM:s styrelse fastställde koden första gången den 31 augusti 2012 med verkan från den 1 september 2012. Den 9 december 2014 publicerade IMM en reviderad version av koden. Styrelse fastställde den nu reviderade koden den 10 juni 2020 och den gäller från den 14 augusti 2020.

Etiknämnden är IMM:s sakorgan som genom uttalanden, rådgivning och sakkunnigutlåtanden tolkar och konkretiserar Näringslivskoden. Etiknämnden kan efter frågor från företag uttala sig om hur koden ska tolkas i en specifik situation. Alla beslut från Etiknämnden finns publicerade efter anonymisering på IMM:s hemsida.

Pressbilder

Logotyper

Klicka på logotyp för att öppna i stor storlek.

Institutet Mot Mutor äger fulla rättigheter till bilderna samt logotyper. Dessa får användas fritt för journalistiskt bruk i samband med artiklar om Institutet Mot Mutor. Vid användning av bilderna ska fotografens namn anges. Fotograf är Institutet Mot Mutor om inget annat anges.