Pressrum

Presskontakt

Hayaat Ibrahim

Tf generalsekreterare

070 – 714 12 69

E-post

Natali Engstam Phalén

Generalsekreterare

(Föräldraledig)

Pressbilder – Natali Engstam Phalén

Bilder på generalsekreterare Natali Engstam Phalén (klicka på bild för att öppna i stor storlek).

Om IMM:s tf. generalsekreterare Hayaat Ibrahim

Hayaat Ibrahim har en bakgrund som jurist och ekonom. Hon kommer närmast från en av Sveriges ledande advokatbyråer där Hayaat inriktat sig mot antikorruption och internutredningar. Hayaat har erfarenhet av rådgivning till företag och organisationer vad gäller det förebyggande arbetet såväl som genomförande av utredning vid misstanke om oegentligheter. Hon har varit tf generalsekreterare för IMM sedan 2020.

 

Om IMM:s generalsekreterare Natali Engstam Phalén

Natali Engstam Phalén är generalsekreterare för Institutet Mot Mutor (IMM) sedan april 2017. Innan Natali kom till IMM var hon verksam som advokat vid en av Stockholms större advokatbyråer med särskilt fokus mot antikorruption samt EU- och konkurrensrättsliga frågeställningar innefattande offentlig upphandling. Natali har erfarenhet från utredningar för företag och organisationer där det har förekommit misstankar om mutbrott samt har också i övrigt praktiskt arbetat med frågor rörande antikorruption såsom policy-arbete, due diligence utifrån korruptionsperspektiv och upprättande och hantering av visselblåsningssystem.

Natali är en erfaren föreläsare och håller regelbundet i föreläsningar och seminarier såväl i Sverige som utomlands.

Natali har fullgjort tingstjänstgöring vid Justitiekanslern och Stockholms tingsrätt.

Natali kommer från Stockholm och har en jur.kand. från Uppsala universitet.

 

Om IMM

Institutet Mot Mutor (IMM) skapar tilltro i samhället genom att motverka korruption och underlätta för samhällets aktörer att göra rätt. IMM är en näringslivsorganisation som har funnits sedan 1923.

Tyngdpunkten i verksamheten ligger på information till företag, näringslivets organisationer, myndigheter och massmedier om kontakt- och relationsfrämjande förmåner, inbegripet gällande lagstiftning och rättspraxis beträffande korruptiv marknadsföring och mutbrott.

Huvudmannaskapet för IMM är delat mellan Stockholms Handelskammare, Svenskt Näringsliv och Sveriges Kommuner och Regioner. Svensk Handel, Läkemedelsindustriföreningen, Bankföreningen och Byggföretagen är partnerorganisationer till IMM. Organisationen har därutöver ett antal stödjande medlemmar.

 

Om Näringslivskoden och Etiknämnden

Kod mot korruption i näringslivet (Näringslivskoden) togs fram i samband med nuvarande mutbrottslagstiftning. Den är ett komplement till lagstiftningen. Koden uppställer krav på förebyggande antikorruptionsarbete och ger vägledning för hantering av förmåner och mellanhänder. Även om koden är riktad till företag kan också myndigheter, kommuner och andra aktörer använda den.

IMM:s styrelse fastställde koden första gången den 31 augusti 2012 med verkan från den 1 september 2012. Den 9 december 2014 publicerade IMM en reviderad version av koden. Styrelse fastställde den nu reviderade koden den 10 juni 2020 och den gäller från den 14 augusti 2020.

Etiknämnden är IMM:s sakorgan som genom uttalanden, rådgivning och sakkunnigutlåtanden tolkar och konkretiserar Näringslivskoden. Etiknämnden kan efter frågor från företag uttala sig om hur koden ska tolkas i en specifik situation. Alla beslut från Etiknämnden finns publicerade efter anonymisering på IMM:s hemsida.

Logotyper

Klicka på logotyp för att öppna i stor storlek.

Institutet Mot Mutor äger fulla rättigheter till bilderna samt logotyper. Dessa får användas fritt för journalistiskt bruk i samband med artiklar om Institutet Mot Mutor. Vid användning av bilderna ska fotografens namn anges. Fotograf är Institutet Mot Mutor om inget annat anges.